Sökning: "traditionell stad"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden traditionell stad.

 1. 1. Kvaliteter i offentliga rum genom temporära användningar Fallstudier av offentliga miljöer inom kommunal planering i Halmstad och Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stefan Bobovac; [2020]
  Nyckelord :Temporär användning; Kommunal stadsutveckling; Dialog; Aktivering; Målsättning; Jämförelse;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker vilka kvaliteter som ”temporär användning” skapar inom kommunal svensk stadsutveckling, men även hur temporär användning används. Idag finns det regelverk enligt reglering av Plan-och bygglagen (PBL) som styr hur offentliga miljöer på gator och torg får användas och går under begreppet "tillfällig användning" enligt anvisningar för bygglov och detaljplaner. LÄS MER

 2. 2. Fjärde generationens fjärrvärme och samförläggning vid Kiruna stadsomvandling : Ett samarbete mellan LTU och Tekniska Verken i Kiruna AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Mattias Wirsenius; [2019]
  Nyckelord :4GDH; Fjärde generationens fjärrvärme; samförläggning; Kiruna stadsomvandling; Tekniska Verken i Kiruna; Comsol; Teknoekonomisk analys;

  Sammanfattning : En tredjedel av Kirunas stad är på väg att flyttas och med det kommer nya möjligheter för en utveckling av den nya stadsdelen. Kiruna stad vill bygga ett attraktivt och hållbart samhälle som utnyttjar ny teknik för en energi- och resurssmart stadsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Museum as Activist: (Re)inventing Institutional Paradigm at the Museum of Movements in Malmö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Olga Zabalueva; [2018]
  Nyckelord :migration museums; participation; activism; museum definition; democracy; Museum of Movements; museology; civil society; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Vad händer bakom museimontrar och magasindörrar? Vem bestämmer vilket kulturarv som ska bevaras och vilken del av det ska utställas? Vem driver det osynliga maskineriet av museernas backstage-funktioner och genomför dagliga museirutiner? Museer som modernitetsinstitutioner har en särskild roll i processen för kunskapsproduktion och maktfördelning inom samhällen, först och främst genom att synliggöra vissa grupper och historier. Sedan 1900-talet uppmärkte man efterfrågan på strukturella förändringar i museer och på 2000-talet står det klart att museer behöver agera och framhålla sitt sociala ansvar. LÄS MER

 4. 4. Cityhandelns konkurrens från externhandel och e-handel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Richard Hall; Martin André; [2018]
  Nyckelord :Fastighet; cityhandel; externhandel; e-handel; kommersiell service; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Traditionally, city commerce has always had a strong foothold in Swedish cities. However, in recent years the city commerce has experienced a weaker growth in comparison with external shopping and e-commerce. LÄS MER

 5. 5. Dialektutjämning i Osby kommun i nordöstra Skåne

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Greta Horn; [2017-08-31]
  Nyckelord :Osby kommun; dialektutjämning; traditionell dialekt;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker dialektutjämning i Osby kommun i nordöstra Skåne. Materialet består av dialektintervjuer inspelade i Osby kommun, dels inspelningar som är utförda inom projektet Svenska dialekter i förändring, dels arkivinspelningar från Institutet för Språk och folkminnen. LÄS MER