Sökning: "traditionella könsmönster"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden traditionella könsmönster.

 1. 1. Varför vill män inte sy?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Magnusson; Amanda Månsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I rollen som lärare förväntas det att följa en läroplan. Denna läroplan innehåller riktlinjer förhur en ska förhålla sig i undervisningen. Ett av lärarens uppdrag är att ”motverka könsmönstersom begränsar elevernas lärande, val och utveckling” (Skolverket, 2019, s. 6). LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av uppdraget att motverka traditionella könsmönster och könsroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Tilda Karlsson; Jessica Brandebo; [2019]
  Nyckelord :Förskollärare; Jämställdhet; Könsmönster; Könsroller;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att analysera hur förskollärare konstruerar jämställdhetsuppdraget iförskolan där ett särskilt fokus riktas på uppdraget att motverka traditionella könsmönster ochkönsroller. Studien är av kvalitativ karaktär där utgångspunkten är ett socialkonstruktionistisktperspektiv. LÄS MER

 3. 3. ”Det är bra att ha tråkigt.” - en narrativanalys av genus och makt i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Wilhelm Olofsson; Therese Schlegel; [2019]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Femininitet; Genus; Händelseförlopp; narrativanalys; makt; maskulinitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen menar att undersöka vilka aspekter av genus och makt som kan ses i händelseförlopp i bilderböcker som konsumeras av barn i åldern 0–6. Bilderböcker kan ha stor inverkan på barns syn på genus (Peterson & Lach, 1990) och eftersom en del av en förskollärares yrkesroll är att motverka traditionella könsmönster (lpfö 16) vill vi undersöka just hur genus som presenteras för barn i händelseförloppen samt hur makt mellan vuxna och barn framställs. LÄS MER

 4. 4. Transparent eller hemlig? En studie kring gymnasielärares metoder i ensembleundervisning för att undvika återskapande av traditionella könsmönster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Josefin Kvissberg; [2019]
  Nyckelord :musikpedagogik; ensemble; genus; jämställdhet; utbildning; samhälle; normer; utbildningsvetenskap; music education; gender; equality; education; society; norms; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilka metoder gymnasielärare kan använda i ensemble för att inte återskapa traditionella könsmönster samt hur gymnasielärare upplever att kön kan påverka elever i ensemble. Syftet med studien är att få mer kunskap och metoder kring genus och jämställdhetspedagogik samt att utforska vilka utmaningar ensemblelärare kan uppleva i samband med genus och jämställdhetsarbete och varför det ibland finns ett motstånd till genuspedagogik. LÄS MER

 5. 5. Idrott & hälsa ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonathan Törnell; Michael Söderström; [2019]
  Nyckelord :Physical education; Gender;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka genus i idrott och hälsa på högstadiet. Genom att förstå könsskillnaderna kan vi verka för en bättre genuspedagogisk undervisning. Detta har vi gjort genom en forskningsöversikt där vi har beskrivit genus i skolan samt hur pedagoger kan angripa området. LÄS MER