Sökning: "traditionella könsmönster"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden traditionella könsmönster.

 1. 1. Och så levde hon lycklig i alla sina dagar... : En litteraturstudie om genusstrukturer i sagor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Agnes Lindell; Lovisa Törnebladh; [2019]
  Nyckelord :sagor; kvinnliga karaktärer; skola; genusperspektiv; normer;

  Sammanfattning : Hur framställs egentligen kvinnliga karaktärer i sagor och har dessa framställningar någon påverkan på barn i deras skapande av den egna könsidentiteten? Vi har utifrån forskning försökt besvara hur kvinnliga karaktärer framställs i traditionella sagor, samt hur barn uppfattar karaktärer i traditionella och i feministiska sagor. Då skolan har i uppdrag att aktivt motverka stereotypiska könsmönster och ge elever möjlighet till att finna sin unika egenart, anser vi att det är av hög relevans att studera hur de texter elever möter kritiskt kan granskas utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Vilka här är pojkar och vilka här är flickor? : En kvalitativ studie om förskollärares genusmedvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Evelina Andersson; Sofie Olsson; [2019]
  Nyckelord :Genusmedvetenhet; bemötande; förskola; pojkar; flickor;

  Sammanfattning : Studien handlar om förskollärares genusmedvetenhet och bemötande, hur förskollärare arbetar för att motverka traditionella könsmönster är en central del i studien. Genus är något som är komplext och socialt skapat i samhället vi lever i. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares bemötande av barn i förskolan i relation till vad läroplanen säger om traditionella könsmönster

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Pettersson; Frida Grus; [2019]
  Nyckelord :Kön; könsmönster; normer; genus; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att problematisera några förskollärares förhållningssätt kring hur de kommunicerar med barn, i relation till vad Läroplanen säger om traditionella könsmönster. Metoden som vi använde för att samla in data var observationer och intervjuer med tre förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Man, mus eller kanske bara människa? : En kvalitativ studie om manliga förskollärare och deras uppfattningar kring traditionella könsmönster i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Evelina Råström; Mika Johansson Linered; [2019]
  Nyckelord :Män i förskolan; könsmönster; jämställdhet; förskollärare.;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka hur manliga förskollärare uppfattar traditionella könsmönster i sitt arbete. Studien genomfördes med en kvalitativ ambition och semi-strukturerade intervjuer med åtta manliga förskollärare utgjorde grund för studien. LÄS MER

 5. 5. Idrott & hälsa ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonathan Törnell; Michael Söderström; [2019]
  Nyckelord :Physical education; Gender;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka genus i idrott och hälsa på högstadiet. Genom att förstå könsskillnaderna kan vi verka för en bättre genuspedagogisk undervisning. Detta har vi gjort genom en forskningsöversikt där vi har beskrivit genus i skolan samt hur pedagoger kan angripa området. LÄS MER