Sökning: "traditionella kanaler"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden traditionella kanaler.

 1. 1. Influencer marketing och konsumenters köpbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anna Jakobsson; Erica Persson; [2020]
  Nyckelord :Köpprocessen; Influencer marketing; Sociala medier; Instagram; Köpbeteende; Social Sciences;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är ett fenomen som blir en allt större del av vår vardag, något som innebär en omfattande förändring för detaljhandeln och dess aktörer. Tidigare marknadsföringsstrategier betraktas inte längre som de mest effektiva, utan sociala kanaler har snarare tenderat att bli ett allt viktigare verktyg när det handlar om marknadsföring. LÄS MER

 2. 2. Staden och dess handel i en digital samtid : En studie om hur e-handeln påverkar stadskärnan, samt hur svenska kommuner arbetar med stadens centrum för att skapa en levande stadskärna i en tid där handeln alltmer digitaliseras

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elina Östergren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Staden har länge varit centrum för handel och det finns få företeelser som har spelat en så stor roll för städers uppkomst och utformning som handeln har. Stadskärnan med sitt rika butiksutbud har således länge varit den primära handelsplatsen och anledningen till att vi som människor valt att vistas i staden. LÄS MER

 3. 3. Hur reagerar unga vuxna på individanpassad marknadsföring via sociala medier? Fokus Instagram Vilka rekommendationer kan företag erhålla?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Magnusson; Julia Lundin; Julia Svärd Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Sociala medier; marknadsföring; personlig integritet; individanpassad marknadsföring; unga vuxna reaktioner. Social media; marketing; personal integrity; individualized marketing; young adults reactions.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Hur reagerar unga vuxna på individanpassad marknadsföring via sociala medier? Fokus Instagram. Vilka rekommendationer kan företag erhålla? Seminariedatum: 16:onde januari 2020 Kurs: Kandidatuppsats marknadsföring FEKH29 Författare: Julia Svärd Axelsson, Johan Magnusson och Julia Lundin Handledare: Nikos Macheridis Nyckelord: Sociala medier, marknadsföring, personlig integritet, individanpassad marknadsföring, unga vuxna & reaktioner. LÄS MER

 4. 4. Samspelet mellan online och offline : En kvalitativ studie om fysiska klädbutiker i en tilltagande digitaliserad vardag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Aronsson; Sofia Grape; [2019]
  Nyckelord :Fysisk butik; e-handel; omnikanal; omnikanalstrategi; konkurrensfördelar; mervärde; upplevelser; värdeskapandeprocessen; relationsmarknadsföring; integrerade kanaler;

  Sammanfattning : Teknologins utveckling har lett till ett paradigmskifte i konsumenters köpprocess. Konsumenter handlar allt mer online och idag sker all tillväxt på internet. LÄS MER

 5. 5. Rättsliga former för finansiering av Public Service - från licensavgift till skattefinansiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joakim Lundin; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Redan långt före omläggningen till en skattefinansiering av public service fördes diskussioner rörande verksamhetens framtidsförutsättningar, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen på området. I ett lagförslag 2005 gällande förändringar i den dåvarande radio- och TV-lagen fördes argument för att public service borde finansieras via skattemedel, för att garantera en långsiktig och trygg finansiering. LÄS MER