Sökning: "trafficking diskussion"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden trafficking diskussion.

 1. 1. Room service? Prostitution på övernattningsanläggningar i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia Nyman; [2019]
  Nyckelord :Hotell; Prostitution; Sexarbete; Upplevelser; Stigmatisering; Trafficking;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har, på uppdrag av Malmöpolisen, undersökt förekomsten av prostitution på övernattningsanläggningar i Malmö utifrån anställdas upplevelser. Arbetets urval består av medlemmar från Hotellgruppen i Malmö. LÄS MER

 2. 2. Från träldom till trafficking : framställningen av slaveri i ett urval av historieläroböcker för grundskolans senare del.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martin Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :historiedidaktik; slavhandel; eurocentrism;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker hur ett urval av historieläroböcker för årskurs 7-9 inom den svenska grundskolan behandlar fenomenet slaveri från förhistoria till nutid. Syftet med studien är att analysera hur slaveri och slavhandel beskrivs och förklaras i ett urval svenska historieläroböcker avsedda för grundskolans senare del, och vilka former av historiebruk som kan utläsas ur dessa beskrivningar och förklaringar. LÄS MER

 3. 3. En medborgares vilja att samarbeta med polisen- En kvalitativ intervjustudie med boende i Seved

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Simona Bojcevska; [2017]
  Nyckelord :faktorer; otrygghet; polis; rädsla; samarbete; Seved; cooperation; factors; fear; insecurity; police;

  Sammanfattning : För att lösa brott behöver polisen en stor hjälp av omgivningen, men vad händer när ingen vågar prata med poliser, brott förblir olösta och brottsoffret inte skipas rättvisa. Följande studie har genom fem kvalitativa djupintervjuer undersökt vad som påverkar viljan att samarbeta med polisen bland boende i Seved i Malmö. LÄS MER

 4. 4. ”En vingklippt ängel” : om problemen vid tolkningen och tillämpningen av bestämmelsen om människohandel i 4 kap. 1 a § brottsbalken samt förslag på hur bestämmelsen bör revideras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alejandro Styren Glastra; [2014]
  Nyckelord :criminal law; human trafficking; straffrätt; människohandel;

  Sammanfattning : I denna examensuppsats har jag granskat bestämmelsen om människohandel i 4 kap. 1 a § brottsbalken (1962:700) (BrB) samt undersökt vilket eller vilka rekvisit i lag­stift­ning­en som medför särskilda pro­blem för dess tolkning och tillämpning. LÄS MER

 5. 5. Destruktivt entreprenörskap : Fusket/missbruket med assistansersättningen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Patrik Lennartsson; Ghalli Yousif; [2013]
  Nyckelord :Disabled; LSS- law; assistance providers; assistants; users; Funktionshindrade; LSS-lagen; assistansanordnare; assistenter; brukare;

  Sammanfattning : Purpose: The aim is to investigate the mechanisms behind the destructive entrepreneurship in the assistance industry.Method: To investigate the destructive entrepreneurship in the assistance industry, we conducted a qualitative study in the form of semi-structured questions. In total, we interviewed four authorities and an employer organization. LÄS MER