Sökning: "trafik"

Visar resultat 1 - 5 av 809 uppsatser innehållade ordet trafik.

 1. 1. Undersökning av asfaltbruk med olika fillersorter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ola Aurell; [2019]
  Nyckelord :Bitumen; Filler; Asfaltsbruk; Reologi; DSR; dynamisk skjuvreometer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The properties of asphalt mastic, consisting of bitumen and filler, determine the asphalt's resilience and stability and ultimately durability. The reason to why asphalt mastics hasn’t been more in focus is probably the lack of an established methodology for measurement. LÄS MER

 2. 2. Mikroskräp i urban miljö : Analys av antropogena partiklar ackumulerade i snö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lovisa Renberg; [2019]
  Nyckelord :Microplastics; Fibres; Atmospheric deposition; Urban impact; Mikroskräp; Fibrer; Atmosfärisk deposition; Urban påverkan;

  Sammanfattning : Mikroskräp, vilket är partiklar mindre än 5 mm, kan exempelvis bestå av textilfibrer, plast-, gummi-, väg- och förbränningspartiklar. Partiklarna sprids i miljön på grund av mänskliga aktiviteter och problemet är internationellt uppmärksammat, speciellt för mikroplaster där många vetenskapliga studier har gjorts. LÄS MER

 3. 3. Barn skapar mening i bygg och konstruktion genom samspel : En studie om barns utforskande och upptäckande i en bygg- och konstruktionsaktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Charlotta Jansson; [2019]
  Nyckelord :Technology; construction; preschool; interaction; meaning; design study; Teknik; konstruktion; förskola; samspel; meningsskapande; designstudie;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur 5-åringar kan samspela i problemlösning runt tekniska problem i bygg- och konstruktionslek i förskolans vardagliga miljö. Studien har genomförts som en designstudie med videoobservation som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Skillnader mellan digitala och traditionella undersökningsmetoder i skolvägsutredningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Matilda Hansson; [2019]
  Nyckelord :trafiksäkerhet; barn; skolvägar; trygghet; digitalisering; enkätundersökning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har till avsikt att fördjupa och aktualisera kunskapen om vilka skolvägsutredningsmetoder som är bäst lämpade för att klarlägga en förbättrad trafikmiljö för barn. Arbetet består av två huvuddelar: den ena är en litteraturstudie som granskar tidigare kunskap inom området kring skolvägsutredningar och den andra delen består av skolvägsutredning via en digital respektive traditionell undersökning med pappersenkät. LÄS MER

 5. 5. Urban form, public life and social capital : a case study of how the concepts are related in Calabria, Italy

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sofia Huldt; [2019]
  Nyckelord :Urban planning; social capital; public life; Calabria;

  Sammanfattning : The aim of this thesis isto investigate the urban structure of two Italian towns based upon physicalstructure and social function. The towns are Bova and Bova Marina in theancient Greek part of Calabria, Area Grecanica. LÄS MER