Sökning: "trafikplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet trafikplanering.

 1. 1. Jag vill inte vara ett levande farthinder! En fallstudie om cykelfartsgatan som trafik lösning i Göteborg ur ett cyklistperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Aurelia Ingelvide; [2021-06-23]
  Nyckelord :Cykelfartsgata; cykelgata; cykel; täta stadsmiljöer; trafikplanering; trygghet; funktion; cykelinfrastruktur; Göteborg;

  Sammanfattning : Cities have started promoting the bicycle as a sustainable transport alternative to the car. Some of them have built bicycle streets.Bicycle streets are 30 km/h roads, where bikes are the prioritized mode of transport. Motorized vehicles and cyclists share the road where the cyclist can use the whole lane and thus determine the speed. LÄS MER

 2. 2. Huvudcykelstråk inom tätort : En omprioritering mellan tillgängligt utrymme och olika färdmedel i Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :David Pessa; [2021]
  Nyckelord :Cykeltrafik; infrastruktur; trafikplanering; vinterväghållning;

  Sammanfattning : För att inom tätorter uppnå ett hållbart transportsystem behöver hållbara färdmedel så som cykeltrafik prioriteras under planeringsskedet. Förhållningssättet för hur markanvändning och disponering av tillgängligt utrymme i gaturummet sker, behöver förändras till förmån för bland annat cykeltrafik. LÄS MER

 3. 3. Fordonsdata på utsatta ytor En jämförelsestudie mellan fordonsdata, vägytemätningar och skadebilder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Äsia Ahmad; Anton Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Fordonsdata; Vägytemätningar; Vägskador; Okulär inventering; Utsatta ytor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : En social och ekologisk hållbar trafikplanering innebär inte enbart att utveckla hållbara färdmedel, utan även att optimera alla typer av färdmedel för att minimera dess miljöpåverkan. I dagens samhälle utvecklas ständigt nya åtgärder som främjar den hållbara trafikplaneringen. LÄS MER

 4. 4. ”Frågan är inte om vi ska göra det, utan hur” : en studie om jämställdhetsintegrering i ÅVS-processen på Trafikverket

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellen Lycke; Julia Nyberg; [2021]
  Nyckelord :ÅVS; åtgärdsvalsstudie; jämställdhetsintegrering; jämställdhet; transportsystemet; transportplanering; problemrepresentation; hållbar utveckling; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Transportplanering har traditionellt sett grundats i maskulina normer som premierat mäns behov, medan kvinnors behov förbisetts (se Levy 2013; Dymén 2014; Joelsson & Lindkvist Scholten 2019). Trafikverket ansvarar för trafikplanering i Sverige och har därmed möjlighet att påverka hur transportsystemet tillgodoser människors behov. LÄS MER

 5. 5. The Air That I Breathe : En studie över luftföroreningar i Uppsala. Orsak, verkan och förändring i Uppsala kommuns luftkvalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Viktor Tullgren; [2021]
  Nyckelord :Luftföroreningar; åtgärdsprogram; Uppsala; hållbart resande; hållbar samhällsutveckling; trafikplanering;

  Sammanfattning : Uppsala är en av världens bästa miljöstäder, men samtidigt en av Sveriges smutsigaste kommuner. Dessa olika roller som Uppsala har är det som motiverat uppsatsens syfte. Uppsatsen undersöker bakgrunden till de omfattande luftföroreningarna som finns i Uppsala kommun, samt kommunens möjligheter till att skapa en bättre luftkvalitet. LÄS MER