Sökning: "trafikplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet trafikplanering.

 1. 1. Riktlinjer för trafiksäkerhetsåtgärder i småstäder : Exemplifierat i Söderfors tätort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Kim Gadaan; Daniel Lund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trafiksäkerhet är den viktigaste utgångspunkten vid planering av vägar. Små tätorter saknar ofta underlag för storskaliga trafiksäkerhetslösningar och kräver istället mer lokala åtgärder i det befintliga vägnätet. LÄS MER

 2. 2. Medskapande Trafikplanering : En kvalitativ studie om medborgarnas delaktighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Andreas Ljungdahl Ristare; [2019]
  Nyckelord :Citizen participation; citizen involvement; traffic planning; dialogue; Stockholm municipality;

  Sammanfattning : This study aims to examine how citizen participation can contribute to traffic development. The study examines which possibilities and challenges that comes with involving citizen, and how planners see their own role in this involvement. LÄS MER

 3. 3. Gatuutformning med autonoma fordon. : En undersökning över möjliga förändringar i Stockholm.

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mathias Unell; Natalie Ruuska; [2019]
  Nyckelord :Self-driving cars; Urban planning; Traffic planning; Street areas; Självkörande bilar; Samhällsplanering; Trafikplanering; Gaturum.;

  Sammanfattning : Utvecklingen med automatiserade funktioner i fordon går framåt och i framtiden är det möjligt att bilen är helt självkörande. Stockholm växer och även trafiken vilket medför utmaningar att lösa som exempelvis att öka framkomligheten, tillgänglighet och hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. Pendlarnod : en knutpunkt för ett hållbart samhälle

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Patricia Trulsson; Amanda Wahlgren; [2019]
  Nyckelord :Urban planning; Traffic planning; Sustainable development; Sustainable travel; Transport system; Commuter node; Transport node; Service functions; Växjö; Stadsplanering; Trafikplanering; Hållbar utveckling; Hållbart resande; Transportsystem; Pendlarnoder; Pendlarnod; Transportnoder; Servicefunktioner; Växjö;

  Sammanfattning : Examensarbetet är bland annat ett förslag med hållbara riktlinjer för hur planering av en pendlarnod kan gå till samt identifikation av generella servicefunktioner som bör finnas hos en pendlarnod. Arbetet grundas i den ökande användningen av bilen gentemot val av hållbara färdmedel i form av gång-, cykel- och kollektivtrafik. LÄS MER

 5. 5. Motionslöpning i en tät och funktionsblandad stad : exemplifierat av Nyhamnen i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :stadsutveckling; förtätning; funktionsblandning; fysisk aktivitet; byggd miljö; motionslöpning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete skrivs inom ramarna för Landskapsarkitekt- programmet vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp med syfte att bidra med ökad kunskap kring löparens behov och rumsliga preferenser i det urbana landskapet, samt att undersöka vilka strukturer som verkar stödjande för motionslöpning och hur dessa kan skapas i en tät och funktionsblandad stadsstruktur. Genom en inledande litteraturöversikt undersöks teoretiskt hur motionslöpning kan främjas i en tät och funktionsblandad stad. LÄS MER