Sökning: "trafikplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet trafikplanering.

 1. 1. Utifrån vilka normer utformar vi vårt transportsystem? : Jämställdhetens betydelse för beslut om hållbar transport i kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hanna Malm; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; Hållbar transport; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Det transportsystem vi har idag är till stor del uppbyggt kring bilen, vilket har blivit problematiskt av miljömässiga skäl. Men även ur bland annat jämställdhetssynpunkt, främst eftersom män kör och äger bil i större utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Vad kan kollektivtrafiken tillföra ur perspektivet socialt kapital? : en studie om Tvärbanans roll för ökad tillgänglighet och social inkludering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marcus Lindgren; [2020]
  Nyckelord :kollektivtrafik; socialt kapital; Tvärbanan; tillgänglighet; social inkludering;

  Sammanfattning : Tillhandahållandet av kollektivtrafik kan ses som en nyckelaspekt för mer jämlika förutsättningar till samhällsdeltagande. Ökade ojämlikheter och segregation är återkommande problem i stora och växande städer, och grupper med olika socioekonomiska förutsättningar blir allt tydligare åtskilda geografiskt och socialt. LÄS MER

 3. 3. Barnen i centrum : målkonflikter och användning av barnperspektiv i trafikplanering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Einar Algotsson; [2020]
  Nyckelord :Traffic planning; goal conflicts; child perspective; advocacy planning; Västra Hamnen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Through a case study of Västra Hamnen in Malmö, this paper seeks to investigate the goal conflicts that exist between walking, cycling and public transport as modes of transportation. It also aims to analyze how the city’s traffic planning has worked with a child perspective in the handling of these goal conflicts, through a comparison with the tradition of advocacy planning. LÄS MER

 4. 4. Hållbar cykelplanering i Linköping : En fallstudie av Cykellänken

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :August Forsblad; Adnan Alagic; [2020]
  Nyckelord :local bike planning; sustainability; accessibility; security; traffic safety; lokal cykelplanering; hållbarhet; tillgänglighet; trygghet; trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur kommuner kan arbeta med en hållbar cykelplanering i relation till begreppen tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. En fallstudie på projektet Cykellänken i Linköping har gjorts utifrån tre frågeställningar som behandlar tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. LÄS MER

 5. 5. Effekter av att prioritera cyklande i korsningar : Cykelöverfarten som medel att nå politiska mål om jämställdhet, trafiksäkerhet och hållbara transporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Tomas Helleberg; [2020]
  Nyckelord :BIcycle; Bicycle crossing; Sustainable transport; Traffic safety; Gender Equality; Vision zero; Cykel; Cykelöverfart; Hållbara transporter; Trafiksäkerhet; Jämställdhet; Nollvision;

  Sammanfattning : För att studera effekterna av att samhället prioriterar cyklande i ej signalreglerade korsningar, har en tvärvetenskaplig litteraturstudie om attraktiv cykelinfrastruktur och trafiksäkerhet genomförts tillsammans med en före-efter studie som genomförts vid fyra nya cykelöverfarter som byggts i Umeå. Cykelöverfarten är en ny typ av korsning som infördes 2014 som prioriterar cyklande likt gående prioriteras på övergångsställen efter den så kallade zebra-lagen, men cykelöverfartens utformningskrav med hastighetsäkring skyltar och vägmarkering innebär att korsningar måste byggas om för att bli cykelöverfarter, och deras spridning i landet varierar, där Gävle kommun tidigt har varit framstående. LÄS MER