Sökning: "training of health professionals"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden training of health professionals.

 1. 1. Hur förbättrad handhygien kan reducera antalet vårdrelaterade infektioner : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Robin Marks; Linda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Actions; cross infections; hand hygiene; interventions; Handhygien; interventioner; vårdrelaterade infektioner; åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom hälso- och sjukvården som får stora konsekvenser för patienten men även för personal inom hälso- och sjukvården och samhället genom ekonomiska konsekvenser. Syftet: Syftet med den här studien var att undersöka hur handhygien kan förbättras för att reducera antalet vårdrelaterade infektioner. LÄS MER

 2. 2. Könsstympade kvinnors upplevelser av mötet med sjukvården : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linette Yandam; Mimmi Fransas; [2020]
  Nyckelord :Female genital mutilation; experience; care; Joyce Travelbee; Kvinnlig könsstympning; upplevelse; vård; Joyce Travelbee;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen uppskattar att 200 miljoner kvinnor lever med könsstympning världen runt. Könsstympning är en traditionell procedur som ger omfattande komplikationer för kvinnans kropp och psyke samt kränker mänskliga rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Individers känslor, upplevelser och acceptans av e-hälsa : En inblick i individers förhållande till teknik och hälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ina Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :User acceptance; attitudes; e-health; communication; patient experience.; Användaracceptansen; attityder; e-hälsa; kommunikation; patientupplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Regeringens utformning av Vision e-hälsa 2025 ska göra Sverige bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter att främja jämlik hälsa. E-hälsa är ett nytt sätt för sjuksköterskan att kommunicera och ge omsorg för och till patienten. Med nya verktyg uppstår även nya hinder. LÄS MER

 4. 4. Insatser inom arbetsterapi i primärvården enligt andra professioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Patrik Pogorzelski; [2020]
  Nyckelord :Interprofessional collaboration; Work efforts; Occupational therapy; Primary care; Interprofessionellt samarbete; Insatser; Arbetsterapi; Primärvården;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka kunskapen om vilka insatser som hör till arbetsterapi i primärvården enligt andra professioner. Idag saknas studier som belyser de andra professionernas kunskaper om vilka insatser som arbetsterapin inom primärvården bidrar till i patientarbetet. LÄS MER

 5. 5. EN KVALITATIV STUDIE OM SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV ATT VÅRDA KVINNOR UTSATTA FÖR VÅLD I NÄRA RELATION KÄNSLOR AV VÄLBEFINNANDE OCH MAKTLÖSHET

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Bergström; Hanna Wallentinsson; [2020]
  Nyckelord :Experience; Intimate partner violence; Nurses; Psychiatric nursing; Women;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett omfattande problem och drabbar 30 % av världens kvinnor. Våldsutsatta kvinnor drabbas ofta av psykisk ohälsa till följd av våldet och önskar ett gott empatiskt bemötande av hälso- och sjukvården. LÄS MER