Sökning: "traits theory ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden traits theory ledarskap.

 1. 1. “Fake it till you make it” : En kvalitativ studie om hur rekryterare bedömer personligheter och hanterar utmaningar vid chefsrekrytering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Melina Nilefrii; Ludvig Persson; [2019]
  Nyckelord :Personality; recruiter; interview; buzzwords; leadership; job advertisement; impression management; contract theory; Personlighet; Rekryterare; Intervju; Chef; Ledarskap;

  Sammanfattning : In order to be hired, an applicant is expected to possess and live up to a variety of requirements. Though competences such as previous work experience and levels of studies are easily presented and measurable, this presumably may not be the case of more inexplicit information such as people's personalities and attitudes. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap för ökad effektivitet i byggproduktion

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Angela Berglund; Tina Holtz; [2018]
  Nyckelord :Efficiency; motivation; effective leadership traits; contingency theory; transactional theory; transformational theory; servant theory; Effektivitet; motivation; effektiva ledaregenskaper; contingency theory; transactional theory; transformational theory; servant theory;

  Sammanfattning : Purpose: The population of Sweden is steadily increasing, which raises the need for new infrastructure and new buildings. To meet these demands the construction industry must become more efficient. According to several researchers, better leadership can be a part of accomplishing this. LÄS MER

 3. 3. Personlighetsegenskaper och motivation : En kvalitativ studie om hur mellanchefers personlighetsegenskaper inverkar på hur de motiverar sina medarbetare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Liv Ortiz Andersson; Annie Snöberg; [2018]
  Nyckelord :Leadership; personality traits; The Big Five; work motivation and Herzberg s two factor model; Ledarskap; personlighetsegenskaper; The Big Five; arbetsmotivation och Herzbergs tvåfaktormodell;

  Sammanfattning : Titel: Personlighetsegenskaper och motivation Syfte: Att belysa hur en mellanchefs personlighetsegenskaper inverkar på hur de motiverar sina medarbetare.  Teori: The Big Five, arbetsmotivation och Herzberg tvåfaktormodell. Metod: En kvalitativ studie med ett konstruktionistiskt perspektiv samt ur en hermeneutisk synvinkel. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor och män som transformativa ledare : En kvalitativ studie av delen inspirerande motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Tove Hämberg; Josefine Örn; [2017]
  Nyckelord :Transformational leadership; inspirational motivation; service; gender differences; androgynous leadership; Transformativt ledarskap; inspirerande motivation; service; könsskillnader; androgynt ledarskap.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ur anställdas perspektiv få en ökad förståelse för hur kvinnor och män som transformativa ledare använder inspirerande motivation, för att sedan kunna undersöka om könet på ledaren är av betydelse. Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Välmående bland ledare kan förutsägas av (o)välvillig personlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier

  Författare :Jaana Juntikka; Henrietta Bolander; [2016]
  Nyckelord :Personality; Big Five; Dark Triad; agreeableness; management role; well-being; GHQ-12; Personlighet; Big Five; Dark Triad; agreeableness; ledarskap; välmående; GHQ-12;

  Sammanfattning : Med hjälp av personlighetstester och genom att känna till individers personlighet har forskning visat att man i viss mån kan förutsäga beteende och upplevd mental hälsa. Föreliggande studie syftade till att undersöka om och hur personlighetsdraget agreeableness (svenskans välvillighet) samverkar med upplevt välmående hos personer med en ledarroll. LÄS MER