Sökning: "trans fängelse"

Hittade 1 uppsats innehållade orden trans fängelse.

  1. 1. "Vi uppfinner hjulet vid varje enskilt tillfälle" : En intervjustudie av Kriminalvårdens möte med intagna transpersoner

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

    Författare :Therese Brunzell; [2016]
    Nyckelord :transgender; prison; probation service; staff experience; transperson; fängelse; Kriminalvården; personalerfarenheter;

    Sammanfattning : Genom kvalitativa intervjuer med fem kriminalvårdsanställda och en transidentifierad intagen ville jag bidra med kunskap om hur Kriminalvårdens möten med fängelsedömda transpersoner kan se ut. Syftet med studien var att undersöka normer, värderingar och praktiker som intervjudeltagarna gav uttryck för när det gäller intagna transpersoner. LÄS MER