Sökning: "trans-diagnostic"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet trans-diagnostic.

 1. 1. Compassionfokuserad psykoterapi- en studie av en manualbaserad gruppterapis effekt på grad av självmedkänsla hos en klinisk population

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Kämpe; Alexandra Rosendahl Santillo; [2015]
  Nyckelord :shame; self-compassion; compassion focused therapy; transdiagnostisk; skam; mindfulness; självmedkänsla; compassion; trans-diagnostic; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how the outcome of self-compassion changed in a trans-diagnostic population who underwent Compassion-Focused Therapy treatment (CFT) in a group-setting. The core skill training in CFT is Compassionate Mind Training (CMT) 43 patients, mean age 40 years old, and std 11,4 divided into 7 groups were included, with 12-14 sessions each, age range 18-70 years received treatment according to CFT. LÄS MER

 2. 2. Den diagnostiska problematiken och den problematiska diagnosen : En jämförelse av posttraumatiskt stressyndrom och svår depression vid tillämpning av diagnosinstrument

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ulrika Björklund; [2011]
  Nyckelord :DSM-IV TR; ICD-10; PTSD; PTSS; major depression; monitoring; unified protocol; hierarchy of needs; therapy; sick leave; DSM-IV TR; ICD-10; PTSD; PTSS; svår depression; kontroll; unified protocol; behovshierarki; terapi; sjukskrivning;

  Sammanfattning : Psykisk hälsa/ohälsa är ett svårdefinierat begrepp som sätter fingret på ett av de största folkhälsoproblemen i vårt land, där depression är en av de vanligaste diagnoserna. Manualerna DSM-IV TR och ICD-10 används inom stora delar av sjukvården, världen över, i syfte att ge kunskap om lämpligast behandling till patienter med psykiska besvär. LÄS MER