Sökning: "transaktionellt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden transaktionellt ledarskap.

 1. 1. Den önskvärda enhetschefen : En kvalitativ studie om önskvärda ledaregenskaper och ledarskapets påverkan på undersköterskors arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Paulina Hermansson; Sofia Wilgotsson; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; egenskaper; enhetschef; undersköterskor; arbetsmiljö; transaktionellt ledarskap; transformativt ledarskap; krav; kontroll; socialt stöd;

  Sammanfattning : Vår studie tar fasta på undersköterskor i kommunal förvaltning och deras syn på om ledarskapet påverkar deras arbetsmiljö men även vilka egenskaper som undersköterskor anser som viktiga hos en enhetschef för att utöva ett bra ledarskap. Från tidigare forskning kunde vi se att det saknades en del forskning kring hur en chefs sätt att leda och agera påverkar de anställdas arbetsmiljö på en arbetsplats vilket vi i vår studie ville utveckla. LÄS MER

 2. 2. Medarbetarnas upplevelse av olika ledarskapsstilars påverkan på den psykosociala arbetsmiljön : En litteraturstudie baserat på personalen inom sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Martin Lennholm; [2020]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; Ledarskap; Ledarskapsstilar; Arbetsmiljö; Empowerment;

  Sammanfattning : Introduktion: Arbetsmiljö är en individs fullständiga, sammanställda, fysiska och psykiska upplevelseav en arbetsplats. Den psykosociala arbetsmiljön kännetecknas av psykiska arbetsmiljöfaktorer som stress, arbetsbelastning och ledarskap. LÄS MER

 3. 3. Från eldsjäl till chef : En studie om ledarskap inom festivalorganisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sebastian Bergholtz; Emma Hafsteinsdóttir; [2020]
  Nyckelord :Transformativt; Transaktionellt; Ledarskap; Ideell förening; Festivalorganisation; Efterföljare; Ideellt ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att förstå ledarskapet hos ideella samt bolagsägda festivalorganisationer och skillnaderna mellan respektive parter, då det i Sverige har skett ett skifte när det kommer till vilken sorts organisationsform som dominerar marknaden. Forskningsfrågor: Hur skiljer sig ledarskapet i en föreningsdriven festivalorganisation från en bolagsdriven festivalorganisation? Metod: Till vår uppsats har vi använt oss av en induktiv ansats där vi hade ett öppet teoretiskt sinne när vi började med den empiriska insamlingen. LÄS MER

 4. 4. Följares preferenser av transformativt/transaktionellt ledarskap i kombination med Leader-Member Exchange

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Camilla Lindström; Anders Persson; [2020]
  Nyckelord :Leadership; Trasformational leadership; Transactional leadership; Leader-Member Exchange; Culture.; Ledarskap; Transformativt ledarskap; Transaktionellt ledarskap; Leader-Member Exchange; Kultur.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning om ledarskap ger en bild av vilken ledarskapsstil som ger bäst resultat för organisationen och mest positiv effekt för följaren. Denna studie undersökte hur några av de vanligaste ledarskapsstilarna, Transformativt, Transaktionellt samt Leader-Member Exchange (LMX), skattades av följarna. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap i praktik : En etnografisk studie av fotbollstränare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Gumm; [2020]
  Nyckelord :Model of the Full Range of Leadership; transformational leadership; transactional leadership; observation; soccer; football; child; youth; ledarskap; transformationellt ledarskap; transaktionellt ledarskap; observation; fotboll; barn- och ungdom; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning - Studien undersöker hur tränare inom barn- och ungdomsfotbollen i Stockholm leder sina adepter i träning. Forskningsfrågorna lyder: Vilka ledarskapsbeteenden tillämpar tränare inom barn- och ungdomsfotbollen under pågående träning? Vilka typer av frågor använder tränarna och på vilka sätt utövas feedback/återkoppling? Vilka praktiska ledarskapsbeteenden kan identifieras i olika teorier om ledarskap?  Metod - I detta arbete genomfördes en etnografisk observation av tio fotbollstränare i åtta olika pojklag mellan tio och 19 år. LÄS MER