Sökning: "transaktionellt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden transaktionellt perspektiv.

 1. 1. Från en “jag” till “vi” organisation : En kvalitativ intervjustudie om organisationskultur och ledarskap, utifrån ledare- och medarbetares perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sanna Sjögren; Amanda Niklasson; [2020]
  Nyckelord :Organizational culture; leadership; transformal leadership; transactional leadership; alteration; Organisationskultur; ledarskap; transformellt ledarskap; transaktionellt ledarskap; förändring;

  Sammanfattning : Organizational culture is itself a phenomenon, affecting several dimensions within an organisation, such as norms, values and expectations. Previous research has shown that leadership is linked to organizational culture, as leadership influence can change the effort of employees in the organization as well as their values and beliefs. LÄS MER

 2. 2. Det transformativa ledarskapet, en självklarhet! Eller? : En kvalitativ intervjustudie med fokus på ledares inverkan på den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Simone Löfblad; Madeleine Bringevall; [2019]
  Nyckelord :Transactional Leadership; Transformational Leadership; Psychosocial Work Environment; Situational Leadership; Motivation; Job Satisfaction; Transaktionellt ledarskap; transformativt ledarskap; psykosocial arbetsmiljö; situationsanpassat ledarskap; motivation; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte – Syftet med studien är Att undersöka samband mellan ledarskap och god psykosocial arbetsmiljö hos medarbetare.För att svara på studiens syfte har syftet brutits ned till tre frågeställningar enligt nedan. 1. LÄS MER

 3. 3. Ett motiverande ledarskap utifrån skolpersonalens perspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Victoria Stark; [2019]
  Nyckelord :Ledarskap och motivation;

  Sammanfattning : Ett motiverande ledarskap och ett icke-motiverande ledarskap är ett väl utforskat område däremot finns det en kunskapslucka gällande dessa relaterade till olika ledarskapsstilar. Syftet med studien var att undersöka vad som kännetecknar ett motiverande ledarskap och ett icke-motiverande ledarskap enligt skolpersonal i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Ur ett kvinnligt perspektiv : En kvalitativ studie om kvinnors uppfattningar om sitt ledarskap och skillnaden mellan dessa i kvinno- respektive mansdominerade branscher

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ellen Wikberg; Amanda Lundblad; [2019]
  Nyckelord :ledarskap; kvinnodominerad; mansdominerad; transformell; transaktionell;

  Sammanfattning : Ledarskap är en avgörande faktor för huruvida en organisation är framgångsrik eller inte. Historiskt har män dominerat på arbetsmarknaden vilket inneburit att ledarskapsforskningen till stor del haft män i chefsposition i fokus. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på ledarskap vid mansdominerade arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sanna Törngren; [2018]
  Nyckelord :leadership; male dominated workplace; gender; role congruity theory; stereotypes;

  Sammanfattning : Trivsel med ledarskap på arbetsplatsen är för många förenat med arbetstillfredsställelse. Syftet med studien är att undersöka vad som uppfattas som positivt respektive negativt ledarskap. LÄS MER