Sökning: "transaktionsexponering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet transaktionsexponering.

 1. 1. Valutasäkring med derivat - en fråga om behov och vana? - En kvantitativ studie om benägenheten att valutasäkra genom derivat och om variabler som kan påverka denna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Apelqvist; Sofia Chen; Guzelle Karayeva; [2020]
  Nyckelord :valutarisk; valutaexponering; valutasäkring; valutaderivat; logistisk regression; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att, för de noterade svenska icke-finansiella företagen på Stockholmsbörsen år 2018, uppdatera informationen gällande valutariskhantering och analysera vilka variabler som kan påverka valet att valutasäkra med hjälp av valutaderivat. Litteraturgenomgång: Litteraturgenomgången är uppdelad i två delar. LÄS MER

 2. 2. Valutasäkring : Hur valutasäkring ser ut på den svenska marknaden beroende av företagsstorlek och volatilitet av växelkurs

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Hanna Björk; Gustav Olsén; [2019]
  Nyckelord :valutarisk; valutasäkring; riskhantering; volatilitet; transaktionsexponering; omräkningsexponering; ekonomisk exponering; företagsstorlek;

  Sammanfattning : I en allt mer globaliserad värld där bolag tvingas expandera sina verksamheter utomlands för att behålla konkurrenskraft och marknadspositionering, har valutarisk fått en allt större inverkan på svenska företags resultat. Valutarisk uppstår vanligtvis genom antingen transaktioner i främmande valuta eller när utländska dotterbolag konsolideras med moderbolaget. LÄS MER

 3. 3. Att säkra eller inte säkra : En kvantitativ studie om säkring av transaktionsexponering med valutaderivat

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jacob Cederkäll; Rickard Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Foreign exchange risk; currency derivatives; transaction exposure; financial hedging; Valutarisk; valutaderivat; transaktionsexponering; finansiell hedging;

  Sammanfattning : With an increasingly globalized world of multinational firms dominating the global market, firms have discovered the impact of transaction exposure on their business. To handle the risk, firms can hedge their transaction exposure with currency derivatives. LÄS MER

 4. 4. Valutasäkringens påverkan vid internationell handel : En studie om hantering av valutarisker inom fordons- och elektronikbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Somaye Rezai; Dilan Botrous; [2017]
  Nyckelord :Currency risk; currency risk management; derivative instruments; volatility; treasury function; Valutarisk; valutariskhantering; derivatinstrument; volatilitet; treasuryfunktion;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study was to investigate how companies are affected by currency hedging in international trade. One purpose was to investigate and identify the type of currency risks companies are most exposed to and what currency hedging methods are used to handle these. LÄS MER

 5. 5. Transaktionsexponerade kassaflöden : En kvalitativ studie om hur styrdokument reglerar den praktiska hanteringen av transaktionsexponerade kassaflöden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Cecilia Abring; Madeleine Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Transaction exposure; risk management; hedging; management control; policy document; foreign currency cash flows; derivatives; Swedish firms; Transaktionsexponering; riskhantering; hedging; verksamhetsstyrning; styrdokument; utländska kassaflöden; derivatinstrument; svenska företag;

  Sammanfattning : Bakgrund: I och med en ökad internationell handel har det blivit allt viktigare med en adekvat hantering av transaktionsexponering. Valutor är förknippade med olika risker och ger således upphov till skild transaktionsexponering, vid handel med utlandet. LÄS MER