Sökning: "transaktionskostnader"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade ordet transaktionskostnader.

 1. 1. Optimal Time-Varying Cash Allocation

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :David Olanders; [2020]
  Nyckelord :Statistics; Applied Mathematics; Optimization; Cash Allocation; Network Theory; Mixed Integer Linear Program; Transaction Costs; Branch-and-Cut; Statistik; tillämpad matematik; optimering; kapitalallokering; nätverksteori; Mixed Integer Linear Program; transaktionskostnader; Branch-and-Cut;

  Sammanfattning : A payment is the most fundamental aspect of a trade that involves funds. In recent years, the development of new payment services has accelerated significantly as the world has moved further into the digital era. This transition has led to an increased demand of digital payment solutions that can handle trades across the world. LÄS MER

 2. 2. Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter : En fallstudie på Wexiödisk AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Abo Sabih; Emil Sutarzewicz; [2020]
  Nyckelord :Purchasing process; purchasing process for transports; non-value creating activities; wastes; outsourcing; Inköpsprocess; inköpsprocess för transporter; icke-värdeskapande aktiviteter; slöserier; outsourcing;

  Sammanfattning : Titel: Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter. - En fallstudie på Wexiödisk ABBakgrund: Allt fler företag väljer att inte utföra transporterna på egen hand och istället samarbetar med tredjepartslogistikföretag. LÄS MER

 3. 3. Riskfördelning vid fel i fastighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :David Fridell; Max Höijer; [2020]
  Nyckelord :fel i fastighet; abstrakta fel; jordabalken; riskfördelning; rättsekonomi; välstånd; effektivitet; transaktionskostnader; defects in property; abstract defects; Land Code; risk distribution; economic analysis of law; prosperity; efficiency; transaction costs; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a real estate transaction, according to chapter 4, paragraph 19, in the Swedish Land Code, the seller has an abstract liability. This liability was introduced when the new Land Code came into force in 1972. Prior to that, the seller did not have this abstract liability, but only a responsibility for things that he made direct commitments to. LÄS MER

 4. 4. Borta bra men hemma bäst : Home bias i svenskregistrerade fonder vid olika marknadsförhållanden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :emma johansson; Ellinor Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Home bias; bearmarket; bullmarket; market conditions; volatility; transaction costs; Home bias; bear-marknad; bull-marknad; marknadsförhållande; volatilitet; transaktionskostnader;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor tenderar att i större grad investera i bekanta företag i närområden, detta psykologiska fenomen kallas för home bias. Det kan bli problematiskt då det kan medföra att investerare inte optimerar sina portföljer utifrån risk, avkastning och korrelation mellan tillgångarna i portföljen. LÄS MER

 5. 5. Lönar det sig att ta rygg på insynspersoner? : Värderar marknaden olika beroende på befattning, storlek på bolaget och transaktionstyp?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Hugo Ivars; Niklas Persson; [2020]
  Nyckelord :Finans; insynshandel; abnormal avkastning; den effektiva marknadshypotesen; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftade till att undersöka om insynshandel på den svenska marknaden genererar abnormal avkastning. Det syftades även till att undersöka vilken påverkan variablerna bolagsstorlek i form av stort och litet, insynspersonens befattning och transaktionstyp har på marknadens reaktion, mätt i abnormal avkastning. LÄS MER