Sökning: "transfer andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden transfer andraspråk.

 1. 1. Stava nya språkljud med nya bokstäver : En studie om hur svenska som andraspråksinlärares stavning påverkas av deras förstaspråk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Cajsa Fransson; [2022]
  Nyckelord :stavning; stavfel; svenska som andraspråk; SFI; fonemuppsättning; transfer;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes andraspråkselevers stavning av svenska konsonanter och vokaler i förhållande till deras förstaspråk. Syftet var att se om det fanns kopplingar mellan felen andraspråkselever gjorde och deras förstaspråk. LÄS MER

 2. 2. Användningen av bestämdhet bland inlärare av svenska som främmande språk på högre nivå i Ryssland

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hanna Sandborgh; [2020]
  Nyckelord :bestämdhet; svenska som andraspråk; species och artikelbruk; ryskspråkiga inlärare; transfer; konstruktionsgrammatik;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om användningen av bestämdhet hos inlärare av svenska som främmande språk på högre nivå i Ryssland. Bestämdhet saknas som obligatorisk kategori i ryska, och många av dessa inlärare har fortfarande problem med denna kategori. LÄS MER

 3. 3. Grammatiska svårigheter hos andraspråksinlärare med finska som modersmål

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning; Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Mathias Altinisik; Joel Nicolausson; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; finska som modersmål; grammatiska fel; kontrastiv analys; interimspråk; processbarhetsteorin; transfer;

  Sammanfattning : Vi har uppmärksammat att andraspråkselever med finska som modersmål har svårt att tillämpa olika grammatiska fenomen som finns i det svenska språket. Detta har väckt vårt intresse för det aktuella temat och därför vill vi i denna uppsats fördjupa våra kunskaper samt undersöka orsakerna till specifika svårigheter som finska andraspråksinlärare tenderar att ha i det svenska språket. LÄS MER

 4. 4. Svenska som andra eller tredjespråk - spelar det någon roll?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karin Åkerlund; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; förstaspråk L1 andraspråk L2 ; tredjespråk L3 ; bakgrundsspråk; andraspråksinlärning; tredjespråksinlärning; transfer; metaspråk; implicit och explicit inlärning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka bakgrundsspråkens betydelse vid språkinlärning och mer specifikt att pröva sambandet mellan antalet bakgrundsspråk och studieresultat i svenska som andraspråk. För att undersöka detta har 26 vuxna elevers rapporterade tidigare språkkunskaper jämförts med deras respektive resultat på Nationella proven för svenska som andraspråk 1. LÄS MER

 5. 5. Observation av tvåspråkig undervisning i tvåspråkig skolform - Hur skapar språkinlärningsmiljö,

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Bergkvist; [2018-02-02]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; identitet; modersmålsundervisning; transfer; tvåspråkighet; ;

  Sammanfattning : I dagens skola finns det många elever som har två språk där huvudspråket i landet inte är deras modersmål, vilket kan skapa problem då deras andraspråk inte utvecklas till den nivå de behöver för att tillgodogöra sig skolans utbildning. Att använda sig av modersmålet i all undervisning har visat sig vara gynnsamt. LÄS MER