Sökning: "transfer learning"

Visar resultat 36 - 40 av 258 uppsatser innehållade orden transfer learning.

 1. 36. Det mobila klassrummet En studie om motiverande aspekter inom mobila läroapplikationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sixten Rosenfeld; Albert Karlsson Lindquist; William Samuelsson; [2018-08-25]
  Nyckelord :M-learning; Gamification; Applikationer; Motivation; UTAUT; Formellt lärande; Informellt lärande; Transfer; Mobilitet;

  Sammanfattning : Syfte:Att undersöka och skapa en ökad förståelse för användares motivation i förhållande till mobilt lärande i icke-formella miljöer.Teori:Studien har använt sig av det sociokulturella perspektivet, gamification, transfer och UTAUT/TAM (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology / Technology Acceptance Model) för att bäst kunna förklara de sociala aspekter som mobil digital teknik innefattar och för att kunna beskriva de sociala faktorer som påverkar individers förhållningssätt till mobil digital teknik. LÄS MER

 2. 37. Observation av tvåspråkig undervisning i tvåspråkig skolform - Hur skapar språkinlärningsmiljö,

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Bergkvist; [2018-02-02]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; identitet; modersmålsundervisning; transfer; tvåspråkighet; ;

  Sammanfattning : I dagens skola finns det många elever som har två språk där huvudspråket i landet inte ärderas modersmål, vilket kan skapa problem då deras andraspråk inte utvecklas till den nivåde behöver för att tillgodogöra sig skolans utbildning. Att använda sig av modersmålet i allundervisning har visat sig vara gynnsamt. LÄS MER

 3. 38. The Effect of Transfer on Arab and Portuguese Learners' Use of the English Prepositions to and for.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linda Elkafri; [2018]
  Nyckelord :Transfer; Arabic and Portuguese;

  Sammanfattning : The researcher has studied, in this paper, the effect of transfer on the Arabic and Portuguese learners’ using prepositions during their process of learning English as a second language. The prepositions that the study deals with are to and, for. LÄS MER

 4. 39. An Investigation of Low-Rank Decomposition for Increasing Inference Speed in Deep Neural Networks With Limited Training Data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victor Wikén; [2018]
  Nyckelord :deep neural networks; convolutional neural networks; AlexNet; inference speed; optimization; low-rank tensor decomposition; fine-grained classification problem; dog breed classification; transfer learning;

  Sammanfattning : In this study, to increase inference speed of convolutional neural networks, the optimization technique low-rank tensor decomposition has been implemented and applied to AlexNet which had been trained to classify dog breeds. Due to a small training set, transfer learning was used in order to be able to classify dog breeds. LÄS MER

 5. 40. Transfer of reinforcement learning for a robotic skill

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Dulce Adriana Gómez Rosal; [2018]
  Nyckelord :Transfer learning; Reinforcement learning; Simulation; Robotics;

  Sammanfattning : In this work, we develop the transfer learning (TL) of reinforcement learning (RL) for the robotic skill of throwing a ball into a basket, from a computer simulated environment to a real-world implementation. Whereas learning of the same skill has been previously explored by using a Programming by Demonstration approach directly on the real-world robot, for our work, the model-based RL algorithm PILCO was employed as an alternative as it provides the robot with no previous knowledge or hints, i. LÄS MER