Sökning: "transfer pricing documentation"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden transfer pricing documentation.

 1. 1. Tillämpningen av korrigeringsregeln och dess följdverkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Olsson; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; Inkomstskatt; Internprissättning; Korrigeringsregeln; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt den så kallade korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL följer att när ett re-sultat av en näringsverksamhet blir lägre, till följd av att villkor som avtalats avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende nä-ringsidkare, ska resultatet beräknas till det belopp som det skulle uppgått till om sådana villkor inte funnits. LÄS MER

 2. 2. Tax Penalties in Transfer Pricing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl-Johan Lindman; [2019]
  Nyckelord :tax penalties; transfer pricing; Skattetillägg; Internprissättning;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine both the conditions for levying tax penalties in transfer pricing and the sustainability of the Swedish tax penalty framework in regard to transfer pricing in a post-BEPS world. This question is of relevance as BEPS has resulted in more extensive documentation requirements, affecting both the tax payer’s tax assessment procedure and the Swedish Tax Agency’s auditing practice. LÄS MER

 3. 3. Internprissättning : En komparativ studie om Sverige, Kina och Singapore utifrån medlemskap respektive icke-medlemskap i OECD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Frykmer; Jessica Thai; [2018]
  Nyckelord :Transfer pricing; transfer pricing laws and guidelines; arm’s length principle; price methods; documentation; cultural dimensions; OECD; Sweden; China; Singapore; Internprissättning; lagar och riktlinjer för internprissättning; armlängdsprincipen; prismetoder; dokumentation; kulturella dimensioner; OECD; Sverige; Kina; Singapore;

  Sammanfattning : Internprissättning anses vara ett av de mest kritiska problemen när det kommer till nationell och internationell beskattning. Den växande globaliseringen har resulterat i uppkomsten av många nya multinationella verksamheter, vilket även har till följd att transaktioner mellan företag med verksamhet i olika länder ökat. LÄS MER

 4. 4. Internprissättning utifrån OECD:s modellregelverk : en komparativ studie mellan Tyskland och Storbritannien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ida Leijon; Dzana Softic; [2017]
  Nyckelord :Germany; United Kingdom; transfer pricing; transfer pricing methods; transfer pricing guidelines; OECD; arm’s length principle; documentation; Tyskland; Storbritannien; internprissättning; internprissättningsmetoder; riktlinjer för internprissättning; OECD; armlängdsprincipen; dokumentation;

  Sammanfattning : Den fortsatt snabba tillväxten av internationell handel och den ökade globaliseringen harresulterat i en ökning av användandet av internprissättning inom koncerner. Detta har i sin turuppmärksammat multinationella företag, som till följd av detta hamnat i mitten av en storm avstridigheter. LÄS MER

 5. 5. Dokumentera mera? : Internprissättningsdokumentationens betydelse för bevisprövningen vid tillämpning av korrigeringsregeln

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Caroline Björnfot; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; transfer pricing; internprissättning; internprissättningsdokumentation; bevisprövning; bevisvärdering;

  Sammanfattning : Transfer Pricing är ett internationellt fenomen som tar sikte på de transaktioner som företas mellan bolag i intressegemenskap. Regler som reglerar prissättningen av sådana typer av transaktioner har funnits i svensk skatterätt sedan 1920-talet, men det är inte först de senaste årtiondena transaktionerna kraftigt uppmärksammats av de internationella skattemyndigheterna. LÄS MER