Sökning: "transformation av postindustrilla landskap"

Hittade 1 uppsats innehållade orden transformation av postindustrilla landskap.

  1. 1. Västra piren - från industriområde till hållbar stadsdel : transformation till ett produktivt landskap

    Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Maja Råby; Johanna Sunesson; [2019]
    Nyckelord :landskapsarkitektur; hållbar stadsplanering; transformation av postindustrilla landskap; productive cities; produktivt landskap;

    Sammanfattning : Frågan om hållbar stadsutveckling är ständigt närvarande i dagens stadsbyggnaddiskussion. Hållbarhet är i sig ett brett och således vagt begrepp och vad som betraktas som hållbar utveckling skiljer sig åt beroende utifrån vilket perspektiv man väljer att betrakta begreppet. LÄS MER