Sökning: "transformativ forskning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden transformativ forskning.

 1. 1. Transformativ klimatanpassning inom Sveriges vattenförvaltning : En kvalitativ innehållsanalys av styrdokument inom vattenförvaltningen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Climate adaptation; water framework directive; multi-level governance; strategic leadership and co-creation; environmental justice; Klimatanpassning; vattendirektivet; flernivåstyrning; strategiskt ledarskap och samskapande; miljörättvisa;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet klimatanpassning inom vattenförvaltningen i Sverige som härleds från Europeiska Unionens ramdirektiv för vatten. Sveriges vattenresursers utsätts för påfrestningar från klimatförändringar. LÄS MER

 2. 2. Kunskap är makt: en intervjustudie om bdsm-utövares upplevelser av terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Reid Lantto; [2020]
  Nyckelord :bdsm; terapi; bemötande; minoritetsstress; hbtq; transformativ forskning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur personer som utövar bdsm (bondage, disciplin, dominans, underkastelse, sadism, masochism) upplevde terapeu-tiskt bemötande när bdsm nämndes i terapi. Semi-strukturerade intervjuer genomför-des med 27 bdsm-utövare som hade erfarenhet av terapi. LÄS MER

 3. 3. Transformativt ledarskap & grupprestation : Medierande effekt av tillit till arbetsgruppen

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Saga Christiansson; Karin Haglund; [2020]
  Nyckelord :Transformativt Ledarskap; Tillit till Arbetsgruppen; Grupprestation; Mediator;

  Sammanfattning : Med bakgrund mot tvetydigheter i tidigare forskning, syftade studien ta reda på om tillit till arbetsgruppen medierade relationen mellan transformativt ledarskap och grupprestation. Därtill undersöktes könsrelaterade skillnader avseende huruvida medarbetarna upplevde sin ledare som transformativ. LÄS MER

 4. 4. Lärares ledarskap : En kvalitativ studie om lärares ledarskap i relation till etablerade ledarskapsstilar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therese Falck; [2020]
  Nyckelord :Leader; Leadershipstyle; teacher; Ledare; ledarskapsstilar; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och bidra med ökad kunskap om lärares ledarskapsstilargenom att jämföra med etablerade ledarskapsstilar.För att besvara syfte togs tre frågeställningarfram: Vad är lärares erfarenheter av ledarskap?Vilka ledarskapsstilar framkommer i intervjuer med lärare?Vilka fördelar och nackdelar med olika ledarskapsstilar framkommer i intervju med lärare?För att besvara syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Medarbetare och chefers attityder till ledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Martin Hallberg; [2020]
  Nyckelord :attityder; ledarskap; medarbetare; chefer;

  Sammanfattning : Organisationer där personal delar förståelse av olika organisatoriska aspekter har visat sig få positiva organisatoriska utfall inom olika områden, till exempel inom områden som arbetsmiljö och inlärningsklimat. Forskning har efterfrågat studier av olika personalgruppers preferenser till ledarskap. LÄS MER