Sökning: "transformellt ledarskap omvårdnad"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden transformellt ledarskap omvårdnad.

 1. 1. Mellanchefers erfarenheter av att arbeta med psykosocial arbetsmiljö inom hälso- och sjukvård. Strävan och begränsningar

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Josefin Gylling; Märta Ganard; [2013]
  Nyckelord :mellanchef; psykosocial arbetsmiljö; erfarenhet; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvårdens ständigt pågående utveckling medför ökad arbetsmängd, högt arbetstempo och minskad återhämtning för medarbetarna. Mellanchefer är betydelsefulla för skapandet av hälsosamma arbetsmiljöer, men deras arbetsbörda och upplevda stress påverkar ett långsiktigt arbete med psykosocial arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskan - med rätt att leda

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Erika Larson; Stina Jorfors; [2010]
  Nyckelord :ledarskapsstilar; omvårdnad; sjuksköterskans ledarroll transaktionellt ledarskap; transformellt ledarskap;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan behöver stärka professionens identitet och ta sin plats som ledare. Sjuksköterskans ledarroll är en av de huvudsakliga arbetsuppgifterna, för att kunna bedriva en kvalitetssäker omvårdnad. För att utöva ett gott ledarskap krävs det att sjuksköterskan innehar kunskap i ledarskap och har en god självkännedom. LÄS MER

 3. 3. Transformellt ledarskap i vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Christin Gillberg; Susanna Lundgren; [2009]
  Nyckelord :transformational; leadership; health personnel; nursing; transformellt ledarskap; vårdpersonal; vården;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa det transformella ledarskapet i vården. De 14 vetenskapliga artiklarna i litteraturöversikten är hämtade från databaserna PubMed, Cinahl och LWW, både artiklar med kvantitativ- och kvalitativ ansats är inkluderade. LÄS MER

 4. 4. Ledning för evidensbaserad omvårdnad - en översikt av ledningens och sjuksköterskors hinder och möjligheter att främja evidensbaserad omvårdnad

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Martin Olsson; Linus Vikström; [2007-11-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund I kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) går att läsa: ”Sjuksköterskans arbete ska … bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet …”. Detta innebär i praktiken att evidensbaserad omvårdnad (EBN) borde genomsyra all omvårdnad. LÄS MER