Sökning: "transgender"

Visar resultat 1 - 5 av 312 uppsatser innehållade ordet transgender.

 1. 1. TRANSPERSONERS UPPLEVELSER AV BEMÖTANDE I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN -En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Alsterlind; Lisa Andreasson; [2023-03-15]
  Nyckelord :Omvårdnad; transpersoner; bemötande; hälso- och sjukvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Transperson är ett paraplybegrepp som omfattar individer vars upplevda könsidentitet inte stämmer överens med individens juridiska och biologiska kön. Transpersoner är en utsatt minoritetsgrupp i samhället, som i högre grad än övrig befolkning utsätts för våld och hot. LÄS MER

 2. 2. KÖN SOM STRAFFSKÄRPNINGSGRUND – Bör kön som motiv till en brottslig gärning föranleda ett hårdare straff?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Martin Rudolfsson; [2023]
  Nyckelord :gender; gender-based act; motive; penalty value; aggravating circumstance; protected ground; hate crime; kön; könsrelaterad gärning; motiv; straffvärde; försvårande omständighet; straffskärpningsgrund; hatbrott;

  Sammanfattning : The increased digitalisation has resulted in a large portion of the population being connected in a digital environment and engaging with each other on digital platforms. A certain type of problem that has been addressed involves women being targeted by online abuse, because they are seen as group members that represent their gender and characteristics related to gender. LÄS MER

 3. 3. Transpersoners upplevelser av vårdmöten : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Wilma Nordström; Carl-Johan Svenlin; [2023]
  Nyckelord :Transgender persons; Health care staff; Knowledge; Lack of knowledge; Treatment; Health care environment; Experience; Transpersoner; Vårdpersonal; Kunskap; Kompetensbrist; Bemötande; Vårdmiljö; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner lider i högre utsträckning av psykisk ohälsa i jämförelse med övrig befolkning. I enlighet med lagar och konventioner har alla människor rätt till jämlik och adekvat vård. Sjuksköterskor behöver bred kompetens för att kunna ge hälsofrämjande och likvärdig vård. LÄS MER

 4. 4. Transpersoners upplevelser av bemötande från vårdpersonal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Humla Karlsson; Magnus Lam; [2023]
  Nyckelord :Transgender people; Health personnel; Interactions; Knowledge; Language use; Transpersoner; Vårdpersonal; Bemötande; Kunskap; Språkbruk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner är en minoritetsgrupp i samhället som historiskt sett av sjukvården blivit behandlad annorlunda, exempelvis då det tidigare har setts som en psykisk sjukdom. Idag ser situationen annorlunda ut och transpersoner har samma rättigheter till god vård som andra patienter och har vissa särskilda behov. LÄS MER

 5. 5. Vägen till kunskap. En intervjustudie om professionella som vågat ta steget att ge psykosocialt stöd till personer som utforskar sin könsidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Nygård; Katarzyna Ornowska; [2023]
  Nyckelord :transgender; exploring gender identity; counselling skills; diversity training; practical knowledge; psykosocialt stöd; transpersoner; könsidentitet; HBTQI A -kompetens; praktisk kunskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Through previous research, several factors concerning the lack of knowledge among professionals regarding their work with transgender clients have been identified. A need for more counseling support for transgender clients has also been identified. LÄS MER