Sökning: "transilinguaism in adult education"

Hittade 1 uppsats innehållade orden transilinguaism in adult education.

  1. 1. Transspråkande undervisningsmetoder inom sfi : En kvalitativ studie av sfi-lärares utsagor om elevers modersmål som resurs i undervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

    Författare :Ulrika Lundqvist; [2021]
    Nyckelord :Swedish for immigrants; transilingual teaching within sfi; mother tongue as a resource within sfi; transilinguaism in adult education; translanguaging in adult education; svenska för invandrare; transspråkande inom sfi; modersmål som resurs inom sfi; transilinguaism in adult education; translanguaging in adult education;

    Sammanfattning : I Sverige talas det många olika språk utöver svenskan och officiellt råder det en flerspråkig norm där också Skolverkets styrdokument betonar vikten av att tillvarata elevens alla kompetenser. Trots det råder det i praktiken ibland en enspråkig norm inom svenskt utbildningsväsende. LÄS MER