Sökning: "transition process omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden transition process omvårdnad.

 1. 1. Närståendes upplevelser av transitionen från kurativ till palliativ vård på IVA : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Lovisa Fransson; [2021]
  Nyckelord :next of kin; transition; end-of-life care; intensive care; experiences; närstående; transition; vård i livets slut; intensivvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av patienterna som avlider på intensivvårdsavdelningar gör detta efter att ett beslut tagits att avstå eller avbryta livsuppehållande behandling. Närstående kan påverkas på olika sätt när vården går från kurativ till palliativ, bland annat kan upplevelser av bristande kommunikation från personalen leda till psykiska symtom i efterförloppet. LÄS MER

 2. 2. Från student till yrkesverksam sjuksköterska : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amanda Bengtsson; Antikainen Paula; [2021]
  Nyckelord :first year. newly graduated nurse; nursing; transition.; första året; nyexaminerad sjuksköterska; omvårdnad; transition.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder global brist på sjuksköterskor. Utbildningen i Sverige är på 180 högskolepoäng fördelat på tre år och efter avlagd examen har sjuksköterskan både en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen samt en akademisk kandidatexamen i omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Ni stirrar! : Upplevelser av att leva i en synligt märkt kropp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Englund; Moa Malmsten; [2020]
  Nyckelord :Disfigurement; experience; lifeworld; nursing; Deformerat utseende; livsvärld; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I ett samhälle som tillmäter utseendet stor betydelse kan det medföra såväl interpersonella som intrapersonella utmaningar att drabbas av en framträdande utseendedeformering. Syfte: Syftet var att beskriva personliga upplevelser av att leva med ett icke medfött, synligt deformerat utseende. LÄS MER

 4. 4. Skräckblandad förtjusning : Nyutexaminerade sjusköterskors upplevelser av de första två åren som yrkesverksamma - en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Olsson; Malin Bäcklund Johansen; Emma Strandberg; [2020]
  Nyckelord :Nordic countries; Overwhelming; Qualitative; Support; Transition; Kvalitativ; Norden; Stöd; Transition; Överväldigande;

  Sammanfattning : Bakgrund: En svensk sjuksköterskeutbildning innefattar både teori och praktik och ger en yrkesexamen som sjuksköterska. Sjuksköterskan har huvudansvaret för området omvårdnad och ansvarar således för att bedriva en patientsäker vård. LÄS MER

 5. 5. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse från utbildning till anställning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Kimberly Carlstedt; Nimit Thepthida; [2020]
  Nyckelord :A literature review; experience; newly graduated nurse; transition; Litteraturöversikt; nyutexaminerad sjuksköterska; upplevelse; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter avslutad sjuksköterskeutbildning kan en legitimation ansökas om från socialstyrelsen som garanterar tillräcklig kompetens och färdigheter för yrket. Sjuksköterskeutbildningen är i konstant behov av korrigering till följd av sjukvårdens kontinuerliga kunskapsutveckling samt stora krav på kvalité och effektivitet som samhället ställer. LÄS MER