Sökning: "transkulturell"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet transkulturell.

 1. 1. Vilka barriärer kan uppstå vid olika kulturella och religiösa föreställningar vid vård av barn i livets slutskede?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Blomgren Gustavsson; Amanda Brustad; [2020-06-18]
  Nyckelord :barn; pediatrik; palliativ vård; transkulturell; religion; kultur; barriärer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att det finns stora kulturella och religiösa skillnader vid omvårdnadav barn i livets slutskede.Syfte: Syftet är att beskriva betydelsen av kulturella och religiösa föreställningar eller uttrycki samband med barn som vårdas i livets slutskede och undersöka vilka barriärer som kanuppstå. LÄS MER

 2. 2. Patienternas upplevelse och erfarenhet av vårdmötet utifrån transkulturellt perspektiv : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Theodor Dozzi; Tatiana Veretennikova; [2020]
  Nyckelord :Patientens upplevelse; Transkulturell omvårdnad; Språkbarriär; Kulturbarriärer; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Bakgrund I vårt nutida heterogena samhälle är transkulturell omvårdnad där patienterna varken delar samma kultur eller talar samma språk med vårdpersonalen högaktuellt för patienttillfredsställelse. Forskning har visat att patienter som inte förstår eller talar det språk som vårdpersonal talar har större risk att missförstå både sin egen situation och sin behandling. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad i det mångkulturella samhället : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Leona Ernberg; Mint Edlund; [2020]
  Nyckelord :Kulturella skillnader; Sjuksköterskans erfarenhet; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är ett mångkulturellt samhälle vilket ställer krav på sjuksköterskans kompetens för att ge god omvårdnad. En persons kultur styr hur denne ser världen och vad denne anser vara rätt, i ett mångkulturellt samhälle behövs en förståelse för andra kulturer för att ha möjlighet att skapa goda förutsättningar för andra kulturer och inte para sin egen. LÄS MER

 4. 4. PERSONEN BAKOM PATIENTEN : En allmän litteraturöversikt om personcentrerad vård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Angelica Eriksson; Sandra Escobar D'Espessailles; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid personcentrerad vård ligger fokus på vem patienten är som person snarare än på sjukdomen. Genom patientberättelsen utformas en individuell omvårdnad och det är sjuksköterskors uppgift att möjliggöra för ett partnerskap med patienten, som därigenom tillåts vara delaktig i sin egen vård. LÄS MER

 5. 5. Att vårda patienter med annan kulturell bakgrund : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mohamed Abdulaahi; [2020]
  Nyckelord :Kultur; kulturell kompetens; litteraturöversikt; sjuksköterska-patientrelationer; transkulturell omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige blir allt mer multikulturellt, vilket leder till ökade krav på sjuksköterskans kulturella kompetens för att tillhandahålla kulturell och individanpassad vård till patienter med annan kulturell bakgrund. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med annan kulturell bakgrund. LÄS MER