Sökning: "translanguaging"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet translanguaging.

 1. 1. Inkludering av nyanlända elever i NO-klassrummet genom transspråkande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mona Abdelghani; Carmen Luz Rytterström; [2020]
  Nyckelord :Transspråkande; translanguaging; inkludering; identitet; No-klassrum;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur transspråkande bidrar till inkludering och utveckling av nyanlända elever samt vilka strategier och metoder som passar bra till just NO-undervisning. I detta arbete har en systematisk litteraturstudie genomförts genom att använda olika artiklars resultat som handlade om transspråkande endast i NO-klassrummet. LÄS MER

 2. 2. ''Här pratas alla språk, är här alla språk lika viktiga'' : Strategier för inkludering av flerspråkiga elever i svenskundervisnigen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Rebecka Hjelm; Jakob Arkegård; [2020]
  Nyckelord :Multilingual students; native language; translanguaging; including strategies and methods; Flerspråkig; modersmål; transspråkande; multimodala redskap; studietekniker;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att synliggöra goda exempel på hur flerspråkiga elever integreras i svenskundervisningen och analysera hur grundskolelärare i årskurserna 1–6 gynnar dessa elevers kunskaps- och identitetsutveckling i svenskämnet. För att kunna samla in relevant data om olika strategier och metoder för att gynna flerspråkiga elever har vi genomfört fyra semistrukturerade intervjuer med fyra grundskollärare som alla har undervisat i svenska som andraspråk. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighetsutveckling i dagens skola  –kvalitativ studie om lärarnas syn på flerspråkighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Klaudia Zmuda; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkighet; kodväxling; translanguaging; modersmål;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare förhåller sig till elevernas flerspråkighet, samt om elevernas flerspråkighet utnyttjas i klassrumssammanhang. Syftet uppnås och frågeställningarna besvaras genom en kvalitativ intervjustudie. I studien deltar fyra kvinnliga och yrkesverksamma lärare som arbetar inom årskurs F-3. LÄS MER

 4. 4. Bara för att du inte kan svenska språket så betyder det ju inte att du inte kan : En kvalitativ intervjustudie kring nyanlända elevers kunskapsutveckling i So-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Haglund; [2020]
  Nyckelord :teachers perception; newly arrived pupils; civic education; increased knowledge; interview study; lärares uppfattningar; nyanlända elever; So-ämnena; kunskapsutveckling; intervjustudie;

  Sammanfattning : I skolan ställs mycket höga förväntningar på nyanlända elever, då de förväntas lära det svenska språket parallellt med ämneskunskaper. Många lärare saknar dock kompetens i hur de ska främja nyanlända elever språk- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 5. 5. SFI-lärares inställning till och användande av transspråkande som metod för språk- och kunskapsutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Anneli Myremark; [2020]
  Nyckelord :translanguaging; transspråkande; svenska för invandrare; sfi;

  Sammanfattning : This paper seeks to investigate how teachers within the course Swedish for immigrants approach translanguaging as a method for language and knowledge development and to what extent translanguaging strategies are used in the classroom. The study was conducted through semi-structured interviews with four in-service teachers. LÄS MER