Sökning: "translanguaging"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet translanguaging.

 1. 1. Språkinlärning på fritidshemmet : En kvalitativ intervjustudie gällande framgångsfaktorer i fritidshemmets arbete med andraspråkselevers språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Annika Brisenfjord; Victoria Hjoberg; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselev; Andraspråksinlärning; Fritidshem; Framgångsfaktorer; Stöttning; Samspel Relationer; Translanguaging;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa framgångsfaktorer i andraspråksinlärning på fritidshemmet. Genom att åskådliggöra dessa framgångsfaktorer, vill vi bidra till fältet med metoder samt resurser som lärarna beskriver främjar andraspråksinlärning. LÄS MER

 2. 2. Arabisktalande elevers användning av språkliga resurser i matematikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Huda Alhadi Alhasani; Sundus Zaki; [2021]
  Nyckelord :Arabisktalande elever; kodväxling; LAR-modell; matematik; språkliga skillnader; translanguaging;

  Sammanfattning : I tidigare forskningslitteratur behandlas flerspråkighet som en resurs utifrån olika perspektiv i matematikklassrummet. Många studier förespråkar användningen av elevernas alla språkliga resurser i undervisningen, för att främja kunskaps- och identitetsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Ett transspråk : Flerspråkighet i Fredrik Ekelunds/Marisol M:s diktsamling Läppstifterska

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alva Bäcklund; [2021]
  Nyckelord :flerspråkighet; språkväxling; lyrik; poesi; svenska som andraspråk; lyrikanalys; flerspråkig litteratur; translanguaging; transspråk; Fredrik Ekelund; Marisol M; Haapamäki och Eriksson;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en systematisk analys av språkväxlingen i den samtida diktsamling Läppstifterska, skriven av Fredrik Ekelund/Marisol M. Språkväxlingens form och funktioner samt samspel med textinnehåll står i fokus och är också de komponenter analysen syftar till att belysa. LÄS MER

 4. 4. Transspråkande som arbetsmetod : En litteraturstudie om hur transspråkande påverkar flerspråkiga elevers skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johanna Persson; Erika Johansson; [2021]
  Nyckelord :Translanguaging; multilingual students; writing development; Transspråkande; flerspråkiga elever; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Den språkliga situationen i svensk skola har förändrats och allt fler elever är flerspråkiga med olika förstaspråk. Som lärare är det viktigt att ta del av aktuell forskning för att skapa sig en vetenskaplig grund till val av arbetssätt för att utveckla kunskaper på ett inkluderande sätt hos sina elever. LÄS MER

 5. 5. Lever den enspråkiga normen fortsatt kvar i undervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Petronella Nilsson; Amanda Winther; [2021]
  Nyckelord :enspråkig norm; intervjuer; lärare; modersmål; svenska som andraspråk; translanguaging;

  Sammanfattning : Under det självständiga arbetet på grundnivå synliggjordes en dominans av den enspråkiga normen i undervisningen. För att utforska normens fortsatta existens syftar den här studien till att undersöka F-3 lärares inställning till flerspråkiga elevers modersmålsanvändning i svenskundervisningen. LÄS MER