Sökning: "transperson"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet transperson.

 1. 1. JÄMLIK VÅRD FÖR TRANSPERSONER En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nilanthi Johansson; Johanna Kjelbye; [2023-06-28]
  Nyckelord :jämlikhet; omsorg; sjuksköterska; rättvisa; transperson.;

  Sammanfattning : En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att tillgodose jämlik vård till alla patienter. I dagsläget realiseras detta inte för transpersoner. Syftet med denna studie var därför att undersöka vilka faktorer som påverkade sjuksköterskans förutsättningar att tillgodose jämlik vård till transpersoner. LÄS MER

 2. 2. TRANSPERSONERS UPPLEVELSER AV BEMÖTANDE I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN -En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Alsterlind; Lisa Andreasson; [2023-03-15]
  Nyckelord :Omvårdnad; transpersoner; bemötande; hälso- och sjukvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Transperson är ett paraplybegrepp som omfattar individer vars upplevda könsidentitet inte stämmer överens med individens juridiska och biologiska kön. Transpersoner är en utsatt minoritetsgrupp i samhället, som i högre grad än övrig befolkning utsätts för våld och hot. LÄS MER

 3. 3. Det feminina och maskulina funktionshindret : En diskursanalys av transpersoners positionering inom Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Nilsson; Natalie Petersson; [2023]
  Nyckelord :Gender dysphoria; gender incongruity; gender identity; gender; trans; transgender; Socialstyrelsen; discourse analysis; social work; Könsdysfori; könsinkongruens; könsidentitet; genus; trans; transperson; diskursanalys; Socialstyrelsen; socialt arbete;

  Sammanfattning : Vård av transpersoner och professionella underlag är under konstant förändring till följd av omställningar i diagnosmanualer samt till följd av dess sociopolitiska kontext. Det vetenskapliga fältet är relativt nytt och bristfällig i dess kvantitet. LÄS MER

 4. 4. Transpersoners erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvården : En litteraturstudie om möten inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Denise Sidegård; [2023]
  Nyckelord :Transgender; Transsexual; Experience; Perception; Health Care; Literature Review; Transperson; Transsexuell; Erfarenhet; Upplevelse; Hälso- och sjukvård; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner är globalt sett utsatta i samhället och inom hälso- och sjukvården. De utsätts för diskriminering på grund av samhällets könsnormer, vilket i sin tur kan leda till minoritetsstress. Transpersoner har utöver samma hälsobehov som övriga befolkningen också behov av könsbejakande hormonbehandling och kirurgi. LÄS MER

 5. 5. Transpersoners upplevelser av vårdmöten : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Wilma Nordström; Carl-Johan Svenlin; [2023]
  Nyckelord :Transgender persons; Health care staff; Knowledge; Lack of knowledge; Treatment; Health care environment; Experience; Transpersoner; Vårdpersonal; Kunskap; Kompetensbrist; Bemötande; Vårdmiljö; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner lider i högre utsträckning av psykisk ohälsa i jämförelse med övrig befolkning. I enlighet med lagar och konventioner har alla människor rätt till jämlik och adekvat vård. Sjuksköterskor behöver bred kompetens för att kunna ge hälsofrämjande och likvärdig vård. LÄS MER