Sökning: "transport business"

Visar resultat 16 - 20 av 463 uppsatser innehållade orden transport business.

 1. 16. Externa och halvexterna handelsetableringar : En kvalitativ analys av attityder och drivkrafter för planering och utveckling av externhandel i Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Lisa Blom; Johanna Fridh; [2020]
  Nyckelord :External trade establishments; sustainable development; sustainable urban development; business development; transport efficiency; passenger car; Externa handelsetableringar; hållbar utveckling; hållbar stadsutveckling; näringslivsutveckling; transporteffektivitet; personbil;

  Sammanfattning : Det svenska transportsystemet är i dagsläget till stor del fossilberoende och efterfrågan på transporter förväntas öka det närmaste decennierna. En ökad efterfrågan på transporter genererar i sin tur ökade utsläpp, vilket medför negativa effekter på människors hälsa men även på miljön. LÄS MER

 2. 17. Regionala resors effektivitet : En analys och jämförelse av inrikesresors säkerhet, tidsåtgång, kostnad, arbetsmiljö och miljöpåverkan

  Master-uppsats, KTH/Flygdynamik

  Författare :Cherine Colliander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport utgör ett examensarbete på institutionen för Teknisk mekanik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Syftet med denna studie är att tillföra ett underlag för Kungliga Tekniska Högskolan vad gäller val av färdsätt för regionala tjänsteresor utifrån tid, kostnad, säkerhet, arbetsmiljö och miljöpåverkan. LÄS MER

 3. 18. Hantering av driftdokumentation inom statlig myndighet : En fallstudie utförd med fokus på utmaningar och möjliga förändringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Albin Elebring; Niklas Hjertén; [2020]
  Nyckelord :Operational documentation; Operating documentation; System management; System maintenance work in governmental authority; Förvaltningsdokumentation; Driftdokumentation; Systemförvaltning. Systemförvaltning inom statlig myndighet;

  Sammanfattning : Dokumentation har i över 20 år beskrivits som en av de viktigaste artefakterna inom förvaltningsarbete. Denna studie har utförts i samarbete med Trafikverket där problematik rörande hanteringen av driftdokumentationen påträffats. Vid bristande hantering av förvaltningsdokumentation når inte förvaltningsarbetet sin fulla potential. LÄS MER

 4. 19. Crowdsourcing of Complex Problems in Industrial Firms : A Case Study Within the Packaging Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Asmen Gül; [2020]
  Nyckelord :Crowdsourcing; Complex Problems; Packaging Industry; Crowdsourcing; Komplexa Problem; Förpackningsindustrin;

  Sammanfattning : This study takes root in the emergence of new crowdsourcing techniques that have made it possible to solve business problems of complex nature by reaching outside of traditional organizational boundaries. While crowdsourcing is not a new concept, emerging technological trends such as Industry 4. LÄS MER

 5. 20. Managing Cross-border Partnerships in Transport Integration: Greater Copenhagen and Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bart Dilling; Luka Xavier Drulovic; [2020]
  Nyckelord :Cross-border management; European interregional cooperation; INTERREG; Integration barriers; Public transportation; Mobility; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study explores the various aspects of integration in cross-border transportation management. Through investigating two European metropolitan cross-border regions, Greater Copenhagen and Eurometropolis Lille-Tournai-Kortrijk, the study aims to gain a better understanding of the challenges hindering the successful integration and management of cross-border public transportation networks. LÄS MER