Sökning: "transporteffektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet transporteffektivitet.

 1. 1. Vägen mot ökad transporteffektivitet - En studie om hur ökad transporteffektivitet kan möjliggöra för transportköpare inom byggsektorn att minska sin miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Lundgren; Heléne Freij; [2020-06-30]
  Nyckelord :transporteffektivitet; transportköpare; byggsektorn; KPI; digitala hjälpmedel; miljöpåverkan; supply chain management;

  Sammanfattning : Vägtransporter är det dominerande transportslaget i Sverige och dessa transporter ökar i antal.Utsläpp från lastbilstransporter bidrar till den globala uppvärmningen och som en följd av denökade miljömedvetenheten har ett ökat tryck uppstått på företag för att de skall bidra tillförbättring. LÄS MER

 2. 2. Externa och halvexterna handelsetableringar : En kvalitativ analys av attityder och drivkrafter för planering och utveckling av externhandel i Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Lisa Blom; Johanna Fridh; [2020]
  Nyckelord :External trade establishments; sustainable development; sustainable urban development; business development; transport efficiency; passenger car; Externa handelsetableringar; hållbar utveckling; hållbar stadsutveckling; näringslivsutveckling; transporteffektivitet; personbil;

  Sammanfattning : Det svenska transportsystemet är i dagsläget till stor del fossilberoende och efterfrågan på transporter förväntas öka det närmaste decennierna. En ökad efterfrågan på transporter genererar i sin tur ökade utsläpp, vilket medför negativa effekter på människors hälsa men även på miljön. LÄS MER

 3. 3. Transporteffektivitet vid e-handel av dagligvaror : En kvantitativ studie av sista milen-distribution genom ruttplanering och metaheuristiken tabusökning

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Patricia Melin Jonsson; Ronja Ask; [2019]
  Nyckelord :Sistamilen; sistamilen-distribution; tabusökning; metaheristik; ruttplanering;

  Sammanfattning : Vid e-handel av dagligvaror finns stora utmaningar i att skapa förutsättningar för effektiva hemleveranser. Sista milen-distributionen står för den minst transporteffektiva delen av den totala försörjningskedjan då den är svårast att genomföra kostnads- och energieffektiv ruttplanering på. LÄS MER

 4. 4. Analys och optimering av transportflöden i Eskilstuna kommun : Eliminering av slöseri och dess effekter ur ett ekonomiskt- och miljöperspektiv

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sam Deldar; Gabriella Cizmeli; [2017]
  Nyckelord :Lean waste; lean transportation; vehicle routing problem; transportation efficiency; Lean slöseri; Lean transport; vehicle routing problem; transporteffektivitet;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka de potentiella fördelarna vid implementering av Lean-baserade metoder för att möta prestanda, tillgänglighet och effektivitet i transportsystemet samt användningen av en varuflödesplan för att identifiera slöseri. Vidare, att observera hur fördelarna med en ruttoptimering kan minimera slöseri och reducera kostnader relaterade till transport samt minskningen av miljöutsläpp, stadsbuller och säkerhet. LÄS MER

 5. 5. Effektiv förmedling av hållbara godstransporter på väg – Med fokus på kortdistanstransporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk fysik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Ida Mexnell; [2017]
  Nyckelord :uppkoppling; affärsmodell; transportförmedlingstjänst; hållbar transport; fyllnadsgrad; nätverkseffekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Godstransporter på väg står för ungefär 7 % av Sveriges totala växthusgasutsläpp och godstransportarbetet förväntas öka med drygt 65 % till år 2040, delvis till följd av ökad globalisering. Enligt IPCC:s senaste rapport är transportsektorn ett prioriterat område för att begränsa miljöpåverkan och den statliga utredningen om fossilfri fordonstrafik pekar ut minskad användning av fossila bränslen och ökad transporteffektivitet som viktiga åtgärder för ändamålet. LÄS MER