Sökning: "transportstruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet transportstruktur.

 1. 1. Transport- och logistikoptimering för Delsbo Candle AB

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Carl Banér; Oskar Brunqvist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tredjepartslogistik i Sverige är en allt växande marknad med många aktörer. För företag som vill lägga ut delar av sin logistisk på dessa aktörer är valet av aktör inte alltid självklart. Ett företag som står inför detta val är stearinljustillverkaren Delsbo Candle AB. LÄS MER

 2. 2. Det första mötet med en stad : en fallstudie om hur entréplatser kan identifieras och gestaltas i Täby

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Jonsson; [2015]
  Nyckelord :stadsentré; entré; uppfattning; intryck; identitet; trafikplats; transportstruktur;

  Sammanfattning : Att anlända till eller passera en stad gör intryck ‐ medvetet eller omedvetet så bidrar omgivningarna vi passerar till att påverka vår bild av staden. Mötet med staden och dess miljöer kan således fungera såväl inbjudande som avvisande beroende på utformning och hur vi tolkar den. LÄS MER

 3. 3. Svaveldirektivets påverkan på skogsindustrins transportstruktur och logistikstrategier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Turesson; Alexander Weddmark; [2013-06-27]
  Nyckelord :Svaveldirektivet; ECA­-området; Svenska skogsindustrin; Transportstruktur;

  Sammanfattning : InternationellaSjöfartsorganisationens(IMO)beslutomattsänkatillåtenmängdsvavelinnehållidetmarinabränslettill0,1%,isåkalladeECA-­‐områdenfrånochmedår2015harupprörtsvenskaskogsindustrin.HavenruntSverigeingåriECAochförattuppnådetnyasvaveldirektivetmåsterederiernagöravissaåtgärder,vilketkommerökatransportkostnadernaföratttransporteragodsmedfartygfrånSverige. LÄS MER

 4. 4. Utbyggnad av Warszawas tunnelbana : studie av ny linjesträckning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Olof Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Tunnelbana; tunnelbaneutbyggnad; Warszawa; nyexploatering; resandeunderlag; passagerarkapacitet;

  Sammanfattning : Warszawa är en stad som ständigt förändrats av historiska händelser, den viktigaste har kanske varit andra världskriget. I slutet av kriget var cirka 90% av staden jämnad med marken. LÄS MER

 5. 5. Förändring i stadens transportstruktur -hur påverkar tillkomsten av en förbifart den kommunala planeringen? En fallstudie av Vänersborg och Köping

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Frida Petersson; [2011]
  Nyckelord :infrastruktur; bebyggelsestruktur; transportstruktur; förbifart; stadsstruktur; Köping; Vänersborg; E45; E18; fallstudie; bebyggelseutveckling; kommunal planering; statlig infrastrukturplanering;

  Sammanfattning : Upplevda problem som överskridna riktvärden för buller samt osäker trafikmiljö för oskyddade trafikanter bidrar ibland till att förbifarter byggs. Tillkomsten av en förbifart ändrar planeringsförutsättningarna i området, framförallt förändras tillgängligheten både vid den tidigare genomfarten och till områden längs den nya förbifarten. LÄS MER