Sökning: "transspråkande"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet transspråkande.

 1. 1. SPRÅKA PÅ FRITIDS En undersökande studie om språkutvecklande arbetssätt på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jamal Bouzra; Mikael Hjort; [2020-01-08]
  Nyckelord :Språkutvecklande arbetssätt; fritidshem; transspråkande; stöttning;

  Sammanfattning : Syfte:I denna uppsats undersöks om och i förekommande fall hur fritidshem arbetar med språkutvecklande arbetssätt för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling.Teori:Den övergripande teorin för arbetet är den sociokulturella.Metod:Undersökningen har för att ge såväl bredd som djup genomförts med en metodtriangulering. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet i klassrummet : Transspråkande och lärarens förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ida Nilsson; Melanie Daa; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkighet; lärarens förhållningssätt; skola; transspråkande;

  Sammanfattning : Att vara flerspråkig idag är inget ovanligt. Vissa elever i den svenska skolan är födda i Sver ige och har svenska som sitt starkaste språk, medan föräldrarna pratar andra språk och därför har även eleverna goda kunskaper inom ett eller flera språk till. LÄS MER

 3. 3. Inkludering av nyanlända elever i NO-klassrummet genom transspråkande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mona Abdelghani; Carmen Luz Rytterström; [2020]
  Nyckelord :Transspråkande; translanguaging; inkludering; identitet; No-klassrum;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur transspråkande bidrar till inkludering och utveckling av nyanlända elever samt vilka strategier och metoder som passar bra till just NO-undervisning. I detta arbete har en systematisk litteraturstudie genomförts genom att använda olika artiklars resultat som handlade om transspråkande endast i NO-klassrummet. LÄS MER

 4. 4. ''Här pratas alla språk, är här alla språk lika viktiga'' : Strategier för inkludering av flerspråkiga elever i svenskundervisnigen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Rebecka Hjelm; Jakob Arkegård; [2020]
  Nyckelord :Multilingual students; native language; translanguaging; including strategies and methods; Flerspråkig; modersmål; transspråkande; multimodala redskap; studietekniker;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att synliggöra goda exempel på hur flerspråkiga elever integreras i svenskundervisningen och analysera hur grundskolelärare i årskurserna 1–6 gynnar dessa elevers kunskaps- och identitetsutveckling i svenskämnet. För att kunna samla in relevant data om olika strategier och metoder för att gynna flerspråkiga elever har vi genomfört fyra semistrukturerade intervjuer med fyra grundskollärare som alla har undervisat i svenska som andraspråk. LÄS MER

 5. 5. Förhållningssätt till flerspråkighet : En studie om elevers attityder till sin egen flerspråkighet samt deras lärares uppfattning av flerspråkighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sarah Harbi; [2020]
  Nyckelord :Attityder; flerspråkighet; gymnasieelever; modersmål; transspråkande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilket förhållningssätt några tillfrågade flerspråkiga elever har till sin egen flerspråkighet. Det är även av intresse att undersöka hur lärare ser på flerspråkighet för att kunna jämföra med elevernas svar. LÄS MER