Sökning: "transspråkande"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade ordet transspråkande.

 1. 1. Lärares främjande arbete för andraspråkselevers förståelse av matematiska textrika uppgifter i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Paimana Samedy; Alaa Muhammed-baqer; [2023]
  Nyckelord :scaffolding; translanguaging; andraspråkselever; den proximala utvecklingszonen; matematik; stöttning; scaffolding; transspråkande; translanguaging; textrika uppgifter;

  Sammanfattning : Mätningar visar att andraspråkselever presenterar sämre i matematik jämfört med förstaspråkselever samt att textuppgifter är den största svårigheten inom matematik hos andraspråkselever. Denna studie syftar till att undersöka hur lärare beskriver och motiverar sitt arbete med matematiska textrika uppgifter för att främja andraspråkselever i matematik. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande arbetssätt i SO-undervisning ur ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Sibel Khorshid; [2023]
  Nyckelord :andraspråkselev; flerspråkighet; modersmål; modersmålsundervisning; samhällsorienterande ämnen; sociokulturellt perspektiv; studiehandledning; stöttning; transspråkande;

  Sammanfattning : Andraspråkselever ökar avsevärt i det svenska samhället och inte minst i de svenska skolorna. Ökning av andraspråkselever kan ställa skolor, men framförallt lärare för stora utmaningar eftersom det krävs resurser och flera metoder för att kunna främja deras lärande. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta språkfrämjande med flerspråkiga barn i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Åsa Sjöstedt; [2023]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; modersmål; specialpedagog; språkutveckling;

  Sammanfattning : Sjöstedt, Åsa (2023). Att arbeta språkfrämjande med flerspråkiga barn i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Fakulteten för Lärande oich samhälle, Malmö universitet 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med verbala och multimodala uttrycksformer i identitetstexter inom SFI-undervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Marija Ratkovic Vidakovic; [2023]
  Nyckelord :Transspråkande arbetssätt; identitetstexter; verbala texter; multimodalitet; identitetsutvecklande arbetssätt; självtillit;

  Sammanfattning : In the framework of second language learning, developed in Canada in the early 2000s, identity texts were a part of a bilingual or multilingual artefacts where students produced many variants. They presented texts as written, spoken, signed,visual, musical, dramatic or multimodal forms. LÄS MER

 5. 5. Transspråkande i engelskundervisning i årskurs 7 : En studie utifrån elevers och lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Tracy Langedyk-Åberg; [2023]
  Nyckelord :Transspråkande; Translanguaging; Language; English; ESL; EFL;

  Sammanfattning : Until recently, teaching strategies for language acquisition have been dominated by a monolingual approach, to teach a language through only the use of the target language. However, another approach, translanguaging (or transspråkande), is drawing increasing attention from both researchers and teachers. LÄS MER