Sökning: "transspråkande"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet transspråkande.

 1. 1. Elevers uppfattningar om lärares språkattityder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helin Kochar; [2021-03-08]
  Nyckelord :språkattityder; flerspråkighet; modersmål; förort; transspråkande; mångkulturella urbana skolor; enspråkighetsnorm;

  Sammanfattning : Elevers uppfattningar om deras lärares språkattityder undersöks ur ett sociolingvistiskt perspektiv, på en mångkulturell skola i en förort där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Forskning visar att elever som talar flera språk, gynnas av att få tala alla sina språk även i skolan. LÄS MER

 2. 2. Svensklärares förhållningsätt till flerspråkighet i svenskundervisningen : En enkätundersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Skov Pedersen; [2021]
  Nyckelord :svenska; flerspråkighet; transspråkande; modersmål; grundskola;

  Sammanfattning : I den svenska skolan går många elever med annat modersmål än svenska och tidigare forskning har visat att elevernas undervisning förbättras genom att eleverna får tillgång till hela sin språkliga förmåga (se exempelvis García & Wei, 2018; Svensson et al., 2018). Därför bör elevernas samtliga språk ges utrymme i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Transspråkande som arbetsmetod : En litteraturstudie om hur transspråkande påverkar flerspråkiga elevers skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johanna Persson; Erika Johansson; [2021]
  Nyckelord :Translanguaging; multilingual students; writing development; Transspråkande; flerspråkiga elever; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Den språkliga situationen i svensk skola har förändrats och allt fler elever är flerspråkiga med olika förstaspråk. Som lärare är det viktigt att ta del av aktuell forskning för att skapa sig en vetenskaplig grund till val av arbetssätt för att utveckla kunskaper på ett inkluderande sätt hos sina elever. LÄS MER

 4. 4. Inkludering och anpassningar i svensk skola : en kunskapsöversikt med fokus på nyanlända elever.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Zinajic; Sali Saouli; [2021]
  Nyckelord :nyanlända elever; newly arrived students; inkludering; inclusion; anpassningar; svenskämnet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Sverige har sedan 2015 tagit emot en större mängd nyanlända ensamkommande barn. Då dessa barn har rätt enligt svensk lag att gå i svensk skola, har skolorna fått utvecklas och anpassas för att de nyanlända barnen ska få en så bra skolgång som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Historieundervisning i det mångkulturella klassrummet : En kvaliativ studie i hur ämneslärare i historia anpassar sin undervisning till elever med svenska som andraspråk

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Cornelia Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :students with Swedish as a second language; adjusments; the socio-cultural perspective; history didactic perpspective; history; elever med svenska som andraspråk; anpassningar; det sociokulturella perspektivet; historiedidaktiska perspektivet; historia;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskade hur ämneslärare i historia anpassar sin undervisning till elever med svenska som andraspråk. Uppsatsens syfte var att undersöka vilka anpassningar som utförs i klassrummet, vilka resultat lärarna ansåg sig få av anpassningarna, men även var lärarna hade fått sina erfarenheter i hur man anpassar undervisning till elever med svenska som andraspråk. LÄS MER