Sökning: "transspråkande"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet transspråkande.

 1. 1. SPRÅKA PÅ FRITIDS En undersökande studie om språkutvecklande arbetssätt på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jamal Bouzra; Mikael Hjort; [2020-01-08]
  Nyckelord :Språkutvecklande arbetssätt; fritidshem; transspråkande; stöttning;

  Sammanfattning : Syfte:I denna uppsats undersöks om och i förekommande fall hur fritidshem arbetar med språkutvecklande arbetssätt för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling.Teori:Den övergripande teorin för arbetet är den sociokulturella.Metod:Undersökningen har för att ge såväl bredd som djup genomförts med en metodtriangulering. LÄS MER

 2. 2. Att tillgängliggöra ett ämnesspråk inom NO- och teknikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Haglund; Sofia Halfvarson; [2020]
  Nyckelord :grundskola; inkludering; naturorientering; tillgängliggöra; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt utgår från frågeställningen "kan undervisning främja inkludering av alla elever genom att tillgängliggöra språket i det naturvetenskapliga klassrummet och hur?". Sökprocessen bestod av två delar. Den första delen utgjordes av identifiering av lämpliga sökord samt utveckling av en sökteknik. LÄS MER

 3. 3. Språkutveckling i SO-undervisningen ur ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Filipovic; Hakimi Bibaesha; [2020]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Grundskola; Samspel; Sociokulturellt; Språkutveckling; Stöttning; Transspråkande;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur olika vetenskapliga texter ställer sig till hur språket utvecklas i samhällsorienterande ämnen i grundskolan ur ett andraspråksperspektiv. För att stödja vår frågeställning sökte vi efter relevant forskning i olika databaser med hjälp av våra sökord, vilket resulterade i att vi fann olika vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser som vi använde oss av. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkiga barns villkor - Pedagogers förhållningssätt till modersmål

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Saowarot Donlakhornkwa; Viktoria Singh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: LÖXA1GNivå: GrundnivåTermin/år: HT/2018 Handledare: Osa LundbergExaminator: Johannes Lunneblad Kod: HT18-2920-059-LÖXA1GNyckelord: Flerspråkighet, transspråkande, förskola, högläsning, flerspråkig undervisningAbstractAndelen flerspråkiga barn i förskolan ökar. Detta ställer krav på förskollärares förhållningssätt till modersmål, barns språkliga olikheter och olika erfarenheter. LÄS MER

 5. 5. Skönlitteratur i språkutvecklande arbete med flerspråkiga elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Nidmark; Sofie Rosendahl; [2019]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; flerspråkighet; litteracitet; litteracitetsutveckling; skönlitteratur; språkutveckling; translanguaging; transspråkande.; Andraspråksutveckling; flerspråkighet; litteracitet; litteracitetsutveckling; skönlitteratur; språkutveckling; translanguaging; transspråkande.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur skönlitteratur används i språkutvecklande undervisning av flerspråkiga elever i de tidiga skolåren. För att utröna vilken litteratur som används och hur valet motiveras, vilka förtjänster och hinder som kan förekomma med skönlitteratur samt hur lärare samverkar i arbetet har vi intervjuat undervisande lärare i skolämnena svenska, svenska som andraspråk samt i modersmålsundervisning. LÄS MER