Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. SPRÅKA PÅ FRITIDS En undersökande studie om språkutvecklande arbetssätt på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jamal Bouzra; Mikael Hjort; [2020-01-08]
  Nyckelord :Språkutvecklande arbetssätt; fritidshem; transspråkande; stöttning;

  Sammanfattning : Syfte:I denna uppsats undersöks om och i förekommande fall hur fritidshem arbetar med språkutvecklande arbetssätt för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling.Teori:Den övergripande teorin för arbetet är den sociokulturella.Metod:Undersökningen har för att ge såväl bredd som djup genomförts med en metodtriangulering. LÄS MER

 2. 2. Att tillgängliggöra ett ämnesspråk inom NO- och teknikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Haglund; Sofia Halfvarson; [2020]
  Nyckelord :grundskola; inkludering; naturorientering; tillgängliggöra; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt utgår från frågeställningen "kan undervisning främja inkludering av alla elever genom att tillgängliggöra språket i det naturvetenskapliga klassrummet och hur?". Sökprocessen bestod av två delar. Den första delen utgjordes av identifiering av lämpliga sökord samt utveckling av en sökteknik. LÄS MER

 3. 3. ''Här pratas alla språk, är här alla språk lika viktiga'' : Strategier för inkludering av flerspråkiga elever i svenskundervisnigen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Rebecka Hjelm; Jakob Arkegård; [2020]
  Nyckelord :Multilingual students; native language; translanguaging; including strategies and methods; Flerspråkig; modersmål; transspråkande; multimodala redskap; studietekniker;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att synliggöra goda exempel på hur flerspråkiga elever integreras i svenskundervisningen och analysera hur grundskolelärare i årskurserna 1–6 gynnar dessa elevers kunskaps- och identitetsutveckling i svenskämnet. För att kunna samla in relevant data om olika strategier och metoder för att gynna flerspråkiga elever har vi genomfört fyra semistrukturerade intervjuer med fyra grundskollärare som alla har undervisat i svenska som andraspråk. LÄS MER

 4. 4. Språkutveckling i SO-undervisningen ur ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Filipovic; Hakimi Bibaesha; [2020]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Grundskola; Samspel; Sociokulturellt; Språkutveckling; Stöttning; Transspråkande;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur olika vetenskapliga texter ställer sig till hur språket utvecklas i samhällsorienterande ämnen i grundskolan ur ett andraspråksperspektiv. För att stödja vår frågeställning sökte vi efter relevant forskning i olika databaser med hjälp av våra sökord, vilket resulterade i att vi fann olika vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser som vi använde oss av. LÄS MER

 5. 5. Transpråkandet ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nazem Kadhem; Muntaha Al-Sudan; [2020]
  Nyckelord :andraspråk; flerspråkighet; språkundervisning; transspråkande; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Translangauging eller transspråkande är ett arbetssätt som kan användas i skolor med många nyanlända elever. Det finns flera studier och artiklar som undersöker den teoretiska bakgrunden till transspråkande och många av dessa ger skäl till att det bör praktiseras under språkundervisningen. LÄS MER