Sökning: "trauma sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden trauma sjuksköterska.

 1. 1. Hur äldre personer med bensår upplever sin livskvalité : Litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Olsson; Emilia Wikström; [2020]
  Nyckelord :Bensår; livskvalité; människor; upplevelse; äldre;

  Sammanfattning : Sammanfattning Introduktion: Bensår är ett vanligt fenomen bland personer över 60 år och kan uppkomma av dålig blodcirkulation och/eller yttre trauma. Detta medför lidande för patienten då det kräver mycket tid för omläggningar och behandling därav stora kostnader för samhället. LÄS MER

 2. 2. Centrala komponenter i omvårdnaden av pediatriska traumapatienter på en akutmottagning : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martina Larsson; Viktoria Strand; [2020]
  Nyckelord :Child; Components; Emergency department; Family; Nurse; Nursing care; Pediatric trauma; Support; Akutmottagning; Barn; Familj; Komponenter; Omvårdnad; Pediatriskt trauma; Sjuksköterska; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pediatriskt trauma är ett internationellt hälsoproblem som kräver att sjuksköterskan har ökad kunskap om barnets och dennes familjs behov, hur barnet reagerar på trauma både psykologiskt och fysiologiskt samt speciella färdigheter för att ge traumavård av god kvalitet. Att ge omvårdnad till dessa patienter kan vara komplext för sjuksköterskan, då vanligtvis även familjen finns närvarande. LÄS MER

 3. 3. Familjers upplevelser av patientutbildning vid diabetes typ 1 hos barn- en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anders Jansson; Jessica Sundén; [2020]
  Nyckelord :Family; literature review; patient education; nurse; type 1 diabetes.; Diabetes typ 1; familj; litteraturöversikt; patientutbildning; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av diabetes typ 1 ökar i de nordiska länderna och i synnerhet i Sverige. Som förälder till barn med en nyligen diagnostiserad diabetes typ 1 kan den aktuella situationen upplevas som ett trauma, vilket kan påverka hela familjens livssituation och innebära stora förändringar och omställningar i livet. LÄS MER

 4. 4. Tiden läker inte alla sår : En litteraturstudie om patienters upplevelser av livet efter ett livshotande trauma.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Henrietta Ottosson; Ebba Sjösten; [2020]
  Nyckelord :Trauma; Eftervård; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trauma är ett globalt folkhälsoproblem. Av de 55 miljoner människor som avled år 2013, dog 4,8 miljoner av trauma. Världens sjukvårdsresurser vid trauma är inte jämnt fördelade, likaså överlevnadschanserna efter att ha varit med om ett trauma. LÄS MER

 5. 5. Närvaro av närstående vid HLR, ett svårt beslut för sjuksköterskor.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Bodén; Mathilda Mäkitalo; [2019-08-01]
  Nyckelord :Hjärt-lungräddning; närstående; erfarenhet; sjuksköterska; uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrunden var att varje år drabbades 10 000 personer av hjärtstopp i Sverige och därmed krävde återupplivning. Om närstående närvarade riskerade det att bli en obekväm miljö för sjuksköterskan. Det fanns även få tydliga riktlinjer tillgängliga för sjuksköterskan om hur närståendes närvaro skulle hanteras vid återupplivning. LÄS MER