Sökning: "trauma"

Visar resultat 1 - 5 av 600 uppsatser innehållade ordet trauma.

 1. 1. Att inte höra i en upplevd traumatisk situation- En kvantitativ studie om trauma, psykisk ohälsa och vårdens bemötande hos döva och hörselskadade inom öppenvårdspsykiatrin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nadja Fahlke; [2018-07-16]
  Nyckelord :Döva; hörselskadade; trauma; psykisk ohälsa; upplevd vård;

  Sammanfattning : Forskningsläget gällande döva och hörselskadade psykiatripatienter är begränsat. En av de fåstudier gjorda på området visar att förekomsten av trauma är högre hos döva ochhörselskadade jämfört med hörande. LÄS MER

 2. 2. Sexuella övergrepp i barndomen - Vad kan vården bidra med?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pålina Boukov; Rebecca Chang; [2018-01-26]
  Nyckelord :sexuella övergrep i barndomen; sjuksköterskan; omvårdnadsinsatser; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella övergrepp mot barn erkänns alltmer som en orsak till sjukdom ochdödlighet då fysisk, psykisk och social hälsa påverkas radikalt. Det är en sjuksköterskas pliktatt främja varje individs hälsa och kunna identifiera symtom och tecken på trauma. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av vård och bemötande i samband med MRSA-smitta : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sawin Serko; Sofia Johansson; [2018]
  Nyckelord :MRSA; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; Patient; Experience; Healthcare Professionals; MRSA; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; Patient; upplevelse; Hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Meticillinresistent staphylococcus aureus (MRSA) är en bakterie som är resistent mot ett flertal antibiotika. Det är en bakterie som har ökat både i Sverige och i resten av världen. Tidigare var smittspridningen av MRSA vanligt förekommande på sjukhusen men har på senare tid även blivit allt mer förekommande utanför sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Hålla traumapatienten varm – livräddande omvårdnad. - en intervjustudie med ambulanssjuksköterskor.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Petra Stale Eliasen; Martha Hörberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bli nedkyld är inte bara en obekväm upplevelse utan orsakar även störningar av vitala kroppsfunktioner redan vid en kroppstemperatur under 36˚C. Flera faktorer påverkar traumapatienten som kan leda till att denne utvecklar hypotermi. Hypotermi vid trauma ökar risken för både morbiditet och mortalitet. LÄS MER

 5. 5. Prehospital vård av patienter med kritiska tillstånd i glesbygd – sjuksköterskors upplevelser.

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emma Björk; Kimberly Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Nursing; prehospital emergency care; prehospital care; ambulance; rural areas; nurse; experiences; critical illness; trauma; Omvårdnad; ambulanssjukvård; prehospital vård; ambulans; glesbygd; sjuksköterskor; upplevelser; kritiska tillstånd; trauma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Centralisering av sjukvård har bidragit till färre antal akutmottagningar. Antalet ambulanstransporter har blivit fler och avstånden till sjukhus längre, vilket ställer höga krav på ambulanspersonalens kompetens. I glesbygd ställs ambulanspersonalen ofta inför utmaningar då för få resurser finns att tillgå. LÄS MER