Sökning: "tre ämneskonceptioner malmgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden tre ämneskonceptioner malmgren.

 1. 1. Varför läsa skönlitteratur i gymnasieskolan? Hur lärare motiverar användandet av skönlitteratur i svenskundervisningen

  C-uppsats,

  Författare :Morten Mortensen; [2011]
  Nyckelord :värdegrund; demokrati; skönlitteratur; tolkningsge;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att undersöka hur svensklärare i gymnasieskolan motiverar användandet avskönlitteratur i sin undervisning. Lärarnas motiveringar vill jag analysera utifrån Lars-Göran Malmgrenstre ämneskonceptioner för svenskämnet, samt Ingrid Mossberg Schüllerqvists teorier kringtolkningsgemenskaper för svenskämnet. LÄS MER

 2. 2. "We shall copy, copy and write" - conceptions of the mother tongue subject in the early years of primary school in a Peruvian public school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Charlotte Malmgren; [2009]
  Nyckelord :ämneskonception; modersmålsundervisning; formalisering; funktionalisering; spanska; Peru;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka ämneskonceptioner som dominerar modersmålsundervisningen i grundskolans tidigare år i Peru, samt jämföra dessa med svenska förhållanden och forskning. Vidare syftar studien till att analysera varför dessa ämneskonceptioner dominerar, samt vilka slutsatser som kan dras med hänsyn till dessa ämneskonceptioners resultat. LÄS MER