Sökning: "tredje-parts granskning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tredje-parts granskning.

  1. 1. Granskning av hållbarhetsredovisningar - Varför granskar endast ett fåtal icke-statligt ägda företag hållbarhetsredovisningen?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Therese Solem; Pauline Svensson; [2012]
    Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; triple bottom line; tredje-parts granskning; intressentteorin; legitimitetsteorin.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsens titel: Granskning av hållbarhetsredovisningar – Varför granskar endast ett fåtal icke-statligt ägda företag hållbarhetsredo-visningen? Seminariedatum: 30 maj 2012 Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete magisternivå, 30 hp. Författare: Therese Solem & Pauline Svensson Handledare: Amanda Tan-Sonnerfeldt Fem nyckelord: Hållbarhetsredovisning, triple bottom line, tredje-parts granskning, intressentteorin och legitimitetsteorin. LÄS MER