Sökning: "tredjepartslogistik"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet tredjepartslogistik.

 1. 1. Innovation och utveckling inom TPL - En undersökning om relationer och samarbetens påverkan på innovation och utveckling mellan TPL-aktör och kund

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anton Birgersson; Rasmus Vinkvist; Henrik Landgren; Simon Svensson; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; Development; Interaction; Innovation; Relationship; Third party logistics;

  Sammanfattning : Under slutet av 1900-talet började producerande företag fokusera på sina kärntjänster och valde därför att lägga ut de aktiviteter som kunde genomföras billigare av någon annan på en tredje part. Då antalet aktörer inom branschen för tredjepartslogistik sedan tilltagit har konkurrensen på marknaden skapat ett behov för ökad förståelse vad gäller relationer och samarbete som en del i innovation- och utvecklingsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Nyttan av distributionscentraler i modern bygglogistik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Haris Sofic; [2020]
  Nyckelord :Bygglogistik; logistik; supply chain management; bygglogistikcenter; tredjepartslogistik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Nyttan av distributionscentraler i modern bygglogistik Författare: Haris Sofic Handledare: Radhlinah Aulin, Lunds Tekniska Högskola Examinator: Stefan Olander, Lunds Tekniska Högskola Frågeställningar - Hur ser modern bygglogistik ut i medelstora tätorter med förtätningsprojekt? - Är distributionscentraler i form av BLC ett potentiellt sätt att effektivisera bygglogistiken i medelstora tätorter? - Vilka parametrar styr ifall distributionscentraler för bygglogistik är lämpliga i en tätort? Syfte Syftet med detta arbete är att förstå hur aktörer involverade i dagens byggbransch arbetar med logistikfrågor för moderna byggprojekt i förtätningsområden. Vidare är det övergripande målet att utforska möjligheterna som finns för innovation inom modern bygglogistik i medelstora svenska tätorter Metod Två metoder har använts för att genomföra arbetet. LÄS MER

 3. 3. Automation inom lager -Sociala aspekter och drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Johan Alander; Tony Åsberg; [2020]
  Nyckelord :lager; automation; arbetsmiljö; drivfaktor; arbetstillfällen; warehousing; working environment; driving forces; job opportunities;

  Sammanfattning : De två senaste århundradena har kantats av återkommande oroligheter kring huruvida automation och ny teknologi kommer att eliminera arbetstillfällen för samhällets medelklass. Ämnet automation tillhör idag en av de stora diskussionerna inom logistikbranschen, och inte minst inom lager, där detta beror delvis på en stark tillväxt inom e-handel och tredjepartslogistik. LÄS MER

 4. 4. Tredjepartslogistik : Kommunikation och dess betydelse inom tredjepartslogistik

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linnea Carlsson; Hampus Pettersson; [2020]
  Nyckelord :tredjepartslogistik; bygglogistik; logistikplanering; rutiner; kommunikation;

  Sammanfattning : Fallstudier visar att byggtiden på ett projekt kan sänkas med 15–20 procent med en effektiv logistik. Det finns flera studier som pekar på vilka konsekvenser en bristfällig logistik kan medföra, bland annat hävdar forskare att byggbranschens ineffektivitet och jämförelsevis stora kostnader för logistik med andra branscher, beror på det. LÄS MER

 5. 5. Planering inom bygglogistik

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anton Claesson; Simon Hellgren; William Stenmark; Paolo Zaarour; [2020]
  Nyckelord :Tredjepartslogistik; Förbättringsarbete; Lean; Bygglogistik; Spårbarhet; Logistik; Lagerhanteringssystem; Just-In-Time; Slöserier;

  Sammanfattning : Läsaren till denna studie får ta del av en undersökning där byggföretaget, Peab, och samarbetspartnern inom logistik, Speed, står i fokus. Syftet med studien har varit att undersöka hur planeringen av bygglogistik, med fokus på materialanskaffningsprocessen, ser ut där tredjepartslogistik används och om potentiella förbättringsåtgärder kan genomföras för att minska slöserier. LÄS MER