Sökning: "trepartssamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet trepartssamtal.

 1. 1. HANTVERK OCH FÖRSÄLJNING – EN STUDIE OM ATT UTVECKLA ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE I FLORISTUTBILDNING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Nilsson Hellgren; [2020-03-09]
  Nyckelord :arbetsplatsförlagt lärande; yrkesutbildning; trepartssamtal; aktionsforskning; samtalsstöd; yrkeskunnandet försäljning och service;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa förståelse för vad som möjliggör och begränsarfloristelevers utvecklande av yrkeskunnandet försäljning och service i sambandmed arbetsplatsförlagt lärande. Detta för att bättre kunna arrangera undervisningenså att elevers lärande av yrkeskunskaper synliggörs och blir möjliga att bedöma. LÄS MER

 2. 2. Handledning i ledarskap i förskollärarutbildning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Madeleine Brodin Olsson; [2020-03-09]
  Nyckelord :förskollärare; ledarskap; sociokulturellt perspektiv; VFU; förskolärarprogram; utbildning; handledning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om hur studenter i tvåparts- och trepartssamtal under verksamhetsförlagd utbildning på ett förskollärarprogram stöttas i utvecklande av förståelsen för ledarskap i förskolläraryrket. Studiens teoretiska ram utgörs av ett sociokulturellt perspektiv som erbjuder begrepp för att förstå undervisning och lärande samt kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingssamtal i grundskolan : - Ett möte mellan hem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linda Lindberg; [2016]
  Nyckelord :Kommunikation; Trepartssamtal; Individuell utvecklingsplan;

  Sammanfattning : Arbetat handlar om utvecklingssamtal. Jag har undersökt hur elever och lärare i grundskolans tidigare år upplever utvecklingssamtalet, samt tagit reda på vad tidigare forskning säger om vikten av förberedelser inför och utvärdering av ett utvecklingssamtal. För att få redan på elever upplevelser har jag intervjuat några elever. LÄS MER

 4. 4. Det är pirater överallt! : En studie om demokratiarbete i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Larsson; Marielle Holmberg; [2015]
  Nyckelord :demokrati; delaktighet; inflytande; förskola; dialogism; fokusgrupp;

  Sammanfattning : Den här studien genomsyras av demokratiarbetet i förskolan. Vi lever idag i ett demokratiskt samhälle. Även i läroplanen för förskolan finner man att demokratiarbetet är något som ska genomsyra arbetet med barnen på förskolan. LÄS MER

 5. 5. Bedömning av lärande på arbetsplats - möjlighet eller begränsning? : En studie om hur yrkeslärare uppfattar bedömning i det arbetsplatsförlagda lärandet inom gymnasial yrkesutbildning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Malin Nyberg; [2015]
  Nyckelord :Arbetsplatsförlagt lärande; bedömning; bedömningspraktik; gymnasial yrkesutbildning;

  Sammanfattning : I denna studie beskrivs och analyseras vad ett antal yrkeslärare uppfattar som kvalitet, möjligheter och begränsningar i bedömning av lärande och hur de värderar sin egen bedömningspraktik i samband med det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) inom gymnasial yrkesutbildning. Datainsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer och resultatet visar att yrkeslärarna som ingått i studien anser att en tydlig och genomskinlig bedömning för både handledare och elev, att goda förberedelser och efterarbete, att apl-besök och trepartssamtal samt likvärdig bedömning är viktiga pusselbitar för att bedömning av kvalitet ska kunna göras i samband med apl. LÄS MER