Sökning: "triage"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade ordet triage.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av ett nytt triagesystem på en akutmottagning i förhållande till patientsäkerhet

  Magister-uppsats,

  Författare :Jessica Tran; Jimmie Winkler; [2021-03-02]
  Nyckelord :Triage; triagesystem; patientsäkerhet; sjuksköterskans roll; symtom och tecken; samverkan; erfarenhet och klinisk kompetens;

  Sammanfattning : Background: An Emergency unit manages an extensive variety of patients with different conditions and ailments. It is the responsibility of the department to deal with, and treat, everything from minor to major conditions requiring immediate medical attention. Typically work is organized and prioritized with the support of a triagesystem. LÄS MER

 2. 2. Clinical Frailty Scale på akutmottagningen : Faktorer som påverkar sjuksköterskors användning – en kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jesper Lagerlöf Ljung; Benjamin Bekele; [2021]
  Nyckelord :barriers; CFS; Clinical Frailty Scale; emergency department; emergency nurse; ER nurse; facilitators; frailty; frail older adults; guideline; screening tool; akutmottagning; akutsjuksköterska; CFS; Clinical Frailty Scale; främjande faktorer; hindrande faktorer; rutin; screeningverktyg; sköra äldre; skörhet;

  Sammanfattning : Background: By the year 2030 the prognosis is that one fourth of the Swedish population will be 65 years or older. An age group that today stands for 40 percent of all the daily visits in the Swedish emergency departments. Nearly half of them are 80 years or older. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse och uppfattning av stressorer på akutmottagningen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Gabriel Fransson; Dennis Oberg; [2021]
  Nyckelord :akutmottagning; arbetsrelaterad stress; sjuksköterskor; upplevelse; uppfattning;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Akutmottagningar är avsedda för människor med akut sjukdom eller skada. Sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret och förväntas med hjälp av triage göra snabba bedömningar och ge adekvat vård på ett effektivt sätt. LÄS MER

 4. 4. Integrering av medarbetarperspektiv vid utveckling av digitala vårdtjänster inom primärvården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Asik Ahmed; Milan Simonovic; [2021]
  Nyckelord :Digitala stödverktyg; integrerad produktutveckling; kundinvolvering; vårdpersonal; hälsoteknikbolag;

  Sammanfattning : Nya tekniska innovationer dyker ständigt upp som kan förändra en hel bransch. För att bolag ska behålla sin marknadsposition måste de vara uppmärksamma och vara öppna för nya tekniska lösningar. LÄS MER

 5. 5. Metoder för identifiering och bedömning av palliativt vårdbehov på akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Tania Gutierrez Liljestrand; Thereze Mellquist; [2021]
  Nyckelord :Palliative care; Emergency Service; Needs Assessment; Nurse; Palliativ vård; Akutmottagning; Bedömning; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: En akutmottagning är en plats där snabba beslut ofta måste tas. Tidigare studier visar att faktorer som påverkar sjuksköterskans arbete med att vårda patienter i livet slut inom akutmottagning är hög arbetsbelastning, svårigheter att stötta närstående och dålig utformning av akuten där möjligheten för avskildhet är liten för döende patienter och deras sörjande närstående. LÄS MER