Sökning: "triangulering kvalitativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden triangulering kvalitativ metod.

 1. 1. Förbättringsarbete inom leveranskvalité i ett tillverkande företag : En utforskande studie angående emballeringens och interna transporters inverkan på leveranskvalité.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Andreas Olsson; Erik Nykvist; [2020]
  Nyckelord :Delivery quality; Customer satisfaction; Waste; Packing; Internal transport; Lean; Leveranskvalité; Kundnöjdhet; Slöseri; Emballering; Intern transport; Lean;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med denna studie är att studera emballeringsaktiviteters och interna transporters inverkan på leveranskvalité i en tillverkande verksamhet. För att besvara syftet har tre frågeställningar formulerats: -          Hur kan emballeringsaktiviteter och interna transporter kopplas till leveranskvalité? -          Vilka slöseri och brister finns inom emballeringsaktiviteter och interna transporter? -          Hur kan hantering av emballeringsaktiviteter och interna transporter bidra till en förbättrad leveranskvalité?   Metod – Den valda metoden för denna studie är fallstudie med en kvalitativ inriktning kring hantering av empiriska data. LÄS MER

 2. 2. Markanvisning för friliggande förskolor som uppförs och bedrivs av privata aktörer : Hur säkerställs att förskoleverksamheten upprätthålls?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Ellinor Tärnell; [2020]
  Nyckelord :land allocation; land use agreements; land transfer agreement; preschool; municipality; private actors; markanvisning; markanvisningsavtal; marköverlåtelseavtal; förskola; kommun; privata aktörer.;

  Sammanfattning : Kommunerna har det yttersta ansvaret för att det finns tillräckligt med antal skolplatser inom den enskilda kommunen. En kommun som äger mark och har ett behov av fler förskoleplatser kan genom en markanvisning hantera frågan om överlåtande av bebyggelsen och driften till privat aktör och också samtidigt säkerställa att kommunens krav på service upprätthålls av den privata aktören. LÄS MER

 3. 3. Produkters fortsatta livslängd - En kvalitativ studie om återbruksföretags tre nivåer av cirkularitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Amanda Eliasson; Julia Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; nivåer av cirkularitet; logistiskt bakåtflöde; återbruk; kundens deltagande.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Överkonsumtion är ett av alla hållbarhetsproblem i dagens samhälle. I och med detta har återbruk blivit mer efterfrågat och konsumtion av begagnade produkter och reparationsservice ökar. I samband med denna trend blir det populärt för företag att implementera cirkulära affärsmodeller. LÄS MER

 4. 4. Investering i automation : Väsentliga aspekter att ta hänsyn till ur en kontraktstillverkares kontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Gabriella Veronica Björklund; Anna Wallier; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att belysa avvägningar som kontraktstillverkare behöver göra vid beslut om investeringar i automation. För att uppnå studiens syfte har tre frågeställningar formulerats: Vilka faktorer behöver en kontraktstillverkare ta hänsyn till vid investering i automation? Vilka drivkrafter finns för en kontraktstillverkare att investera i automation? Vad kan en ökad integration ge för effekter för en kontraktstillverkares verksamhet? Metod: För att förstå studiens problemområde i sin specifika kontext mer övergripande genomfördes en förundersökning på givet fallföretag inom elektronikbranschen. LÄS MER

 5. 5. Hur-et i åtgärdsprogrammet – En fallstudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Suzanne Vennberger; Jenny Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; Elevaktivitet; Extra anpassningar; Särskilt stöd; Åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGEkberg, Jenny och Vennberger, Suzanne (2019). Hur-et i åtgärdsprogrammet – En fallstudie. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER