Sökning: "trivsel"

Visar resultat 1 - 5 av 744 uppsatser innehållade ordet trivsel.

 1. 1. Röntgensjuksköterskestudenters erfarenheter och upplevelser av lärande på verksamhetsförlagd utbildning.

  Magister-uppsats,

  Författare :Jwaneh Taher Nezhad; [2022-02-09]
  Nyckelord :Röntgen; student; lärandemiljö; VFU; handledning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lärandemiljön på en röntgenavdelning är högteknologisk där patienterna undersöks och behandlas med begränsad undersökningstid samtidigt som personalen måste bjuda in patienten till att samtala, samarbeta och delta. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en stor och viktig del i studenternas utbildning där den teoretiska kunskapen ska knytas samman med den praktiska och förbereda studenterna inför deras framtida yrke. LÄS MER

 2. 2. Kontorsanställdas upplevelser av pandemins påverkan på arbetsglädje och trivsel

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anita Mati; Vanessa Touma; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste två åren har COVID-19 pandemin påverkat mer än befolkningens hälsa. Arbetsvärlden har förändrats, vilket har lett till olika anpassningar efter pandemins restriktioner. LÄS MER

 3. 3. Skolans arbete mot mobbning och kränkande handlingar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Simone Habib Aziz; [2022]
  Nyckelord :Skolan; mobbning; lärare; åtgärdsprogram; metod; skolverket; styrdokument; läroplan; skollagar.;

  Sammanfattning : April 2006 inträdes Barn – och elevskyddslagen med utgångpunkt att främja barns och elevers välbefinnande, där varje skola gör sig skyldig till att genomföra en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen ska innehålla skolans handling och arbetsplan mot mobbning och annat kränkande beteende. LÄS MER

 4. 4. ”De beter sig nästan som de har en sorts diagnos” : Pedagogers arbetssätt, bemötande och deras syn på specialpedagogens roll.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Teddy Nakiwala Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Arbetssätt; bemötande; pedagoger; utagerande beteende; välfungerande vardag;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nakiwala Nilsson, Teddy (2022). ”De beter sig nästan som de har en sorts diagnos”. Pedagogers arbetssätt, bemötande och deras syn på specialpedagogens roll.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Platsmarknadsföring : Ett verktyg för att hantera demografiska utmaningar?

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ida Svensson; [2022]
  Nyckelord :platsmarknadsföring; fysisk planering; demografiska utmaningar; narrativ;

  Sammanfattning : Flera kommuner i Sverige har demografiska utmaningar i form av en minskande och åldrande befolkning, vilket inte är unikt för Sverige. Medellivslängden har ökat både i Sverige och globalt (SCB, 2021:5). Det kan finnas olika anledningar till att en minskande och åldrande befolkning upplevs som utmanande. LÄS MER