Sökning: "tro skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden tro skolan.

 1. 1. Gymnasieelevers relation till kemi och deras syn på de förmågor som krävs för att utvecklas inom ämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :dynamiskt tankesätt; förmågor; gymnasiet; kemi; kemididaktik; motivation; statiskt tankesätt;

  Sammanfattning : Forskning har visat att vilken syn man har på förmågors påverkbarhet – om man ser dem som statiska eller som i hög grad påverkbara – har betydelse för både motivation och studieresultat. I det här arbetet, som har utförts som en enkätstudie på en gymnasieskola i södra Sverige, undersöktes elevers relation till kemi och deras upplevelse av påverkbarheten av de förmågor som krävs för att lyckas med kemiämnet i skolan. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet under skoldagen : En intervjustudie om skolledares beskrivning av fysisk aktivitet i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emma Johnsson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; idrott och hälsa; skolan; skolledare; lärande;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med studien är att undersöka hur skolledare på högstadieskolor i Stockholms län talar om elevernas möjlighet till daglig fysisk aktivitet under skoltid. Syftet har konkretiserats i tre frågeställningar: Hur ser skolledarna på uppdraget i läroplanen om daglig fysiskt aktivitet? Hur beskriver skolledarna skolornas arbete med att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet? och hur ser skolledarna på fysisk aktivitet i förhållande till lärande? Metod Studien är av kvalitativ ansats och data har samlats in genom intervjuer med fem respondenter som arbetar som rektor eller biträdande rektor vid fem olika högstadieskolor. LÄS MER

 3. 3. Hälsosamma matvanor : En komplex utmaning för skolsköterskor

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Nicolina Lvov Ekberg; Julia Odenbrink; [2020]
  Nyckelord :School Nursings; Healthy Eating; Health Promotions; Omvårdnad inom skolan; Hälsosamt ätande; Hälsopromotion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsosamma matvanor är ett viktigt område eftersom ohälsosamma matvanor kan leda till negativa hälsoeffekter som övervikt, näringsbrist, undervikt och ätstörningar. I skolan träffar ungdomarna skolsköterskan som har en möjlighet att påverka och influera ungdomarna till hälsosamma matvanor. LÄS MER

 4. 4. Vilka argument finns för religionsfrånvaro, ateism och icke-tro i sekulariserad religionsundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kaj Hagstedt; [2020]
  Nyckelord :tro; religion; sekularisering; postsekularisering; konfessionell; ickekonfessionell; religionskunskap; ateism; icketro; agnosticism; läroplan; religionsfrånvaro; religious education; RE; non belief; secularisation; confessional; belief; secular; postsecular;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskningen säger om argument för att ge religionsfrånvaro, ateism och icke-tro en plats i religionskunskapsundervisningen. Vetenskapliga källor i form av avhandlingar och artiklar ligger till grund för kunskapsöversikten och sammanfattningsvis pekar forskarna på att Sverige är ett sekulariserat eller möjligen postsekulariserat, pluralistiskt samhälle där skolan enligt läroplanen ska vara icke-konfessionell. LÄS MER

 5. 5. Hur upplever elever med intellektuell funktionsnedsättning bemötande i grundsärskolan och möjligheten till att påverka sina liv?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Markus Fröbohm; Karola Gunnarsson Frederiksen; [2020]
  Nyckelord :Bemötande - ledarskap; empowerment - hälsa; intellektuell funktionsnedsättning; grundsärskolan; KASAM;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka hur elever med intellektuell funktionsnedsättning upplever bemötande i grundsärskolan och möjligheten till att påverka sina liv. Målsättningen för studien har varit att synliggöra detta ur ett elevperspektiv. Studien baseras på en kvalitativ metod. LÄS MER