Sökning: "trolöshet mot huvudman"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden trolöshet mot huvudman.

 1. 1. Trolöshet mot huvudman på finansmarknaderna. Ekonomisk brottslighet och den straffrättsliga bedömningen av komplexa finansiella upplägg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tobias Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; ekonomisk brottslighet; trolöshet mot huvudman; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The criminal law is an ancient system for expressing and enforcing different values. Its structure and language are primarily tailored for traditional, visible, physical offences. It is therefore prone to be led astray by the norms and intricate social patterns of modern society. LÄS MER

 2. 2. Anmälningsbenägenheten i svenska företag : Brott utan straff? Eller ärlighet varar längst?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joachim Carlsson; Petter Engdahl; [2012]
  Nyckelord :Ekonomisk brottslighet; anmälningsbenägenhet; förskingring; trolöshet mot huvudman; kontrollinstanser; företagskultur;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna uppsats är att den ekonomiska brottsligheten inom svenskt näringsliv kostar företagen och, i förlängningen, samhället stora belopp varje år. Uppsatsen fokuserar på förskingring och trolöshet mot huvudman, två brott som i huvudsak utförs av en anställd eller någon i en förtroendeposition. LÄS MER

 3. 3. Tjänstemannens ansvar i sin anställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Canela Skyfacos; [2008]
  Nyckelord :Civilrätt; oklassificerad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar tjänstemannens ansvar i sin anställning. Enkelt sätt kan man säga att detta ansvar består av tre huvudområden. Det straffrättsliga, disciplinära samt det skadeståndsrättsliga ansvaret. LÄS MER

 4. 4. Bolagsledningens ansvar för bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Ramstedt; [2007]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bolagsledningen i ett bolag består av styrelsen och verkställande direktören. I ett aktiebolag bär bolagsledningen ansvaret för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter. LÄS MER

 5. 5. Revisorns tillvägagångssätt för att upptäcka ekonomiska oegentligheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Jessica Lundvall; Hanna Svenwall; [2007]
  Nyckelord :Redovisning; revision; ekonomiska oegentligheter;

  Sammanfattning : Den ekonomiska brottsligheten ökar varje år. Dessvärre är det bara en bråkdel av oegentligheterna som upptäcks vilket medför att mörkertalen är stora. Början av millennieskiftet skakades av många redovisningsskandaler, vilka ledde till att företag som Enron och Worldcom försvann från marknaden. LÄS MER