Sökning: "trosbaserat engagemang"

Hittade 1 uppsats innehållade orden trosbaserat engagemang.

  1. 1. Bland Vägval och Möjligheter : Ungdomar i Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa om religiositet, identitet och trosbaserat samhällsengagemang i Sverige

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

    Författare :Lenita Törning; [2015]
    Nyckelord :unga muslimer; islam; Sverige; trosbaserat engagemang; narrativanalys; kontranarrativ;

    Sammanfattning : Den här studiens tar sin utgångspunkt i ett ökat intresse för unga muslimers trosbaserade samhällsengagemang i Sverige. Syftet är titta närmare på vad det är som gör att unga muslimer blivit intresserade av att bli engagerade i en trosbaserad samhällsorganisation och vilken betydelse engagemanget fyller för dem. LÄS MER