Sökning: "trossamfund"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet trossamfund.

 1. 1. Vägen in och ut : En kvalitativ studie om kristna homosexuella personers berättelser om sin process att komma ut med sin sexualitet för sig själva, sina nära och sin församling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Runa Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Frikyrka; Homosexualitet; Etik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att identifiera gemensamma teman och mönster i fem livsberättelser som kristna hbtq-personer från olika trossamfund skrivit i sin process att komma ut med sin sexuella identitet, både för sig själva och för sin omgivning. Vilka likheter och mönster går att finna i livsberättelserna? Studien genomförs utifrån en kvalitativ, tematisk innehållsanalys med efterföljande analys utifrån ett religionsociologiskt och ett teologihistoriskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Förnyelse i kontinuitet : En kyrkorättslig och ecklesiologisk analys av framväxten av Svenska kyrkans kyrkoordnings bestämmelse av församlingens grundläggande uppgift

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Tom Randgard; [2019]
  Nyckelord :kyrkorätt; kyrkoordning; grundläggande uppgift; ecklesiologi; teologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att ge ett bidrag till förståelsen av motiven till formuleringen av Kyrkoordningens bestämning av församlingens grundläggande uppgift: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I två tidsavgränsande delar har församlingens verksamhet och den rättsliga regleringen av dem beskrivits och analyserats utifrån ett antal statliga utredningar och skrivelser. LÄS MER

 3. 3. Lärares tankar kring den allsidiga religionsundervisningen. : "Neutraliteten blir helt enkelt en påbjuden livshållning." (Runebou 2013 s.43)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Åsa Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :konfessionell; mångfald; religionsundervisning; Lgr11; jämbördig;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka om undervisningen i religionskunskap är neutral eller inte. I arbetet ingår intervjuer med tre verksamma lärare om hur de arbetar med religionsundervisningen i sina klasser på mellanstadiet. LÄS MER

 4. 4. Andliga arkiv? : En undersökning av arkiv knutna till trossamfund i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Jan Teodor Cederberg Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Archives; Religious communities; Sweden; Church archives; International Society for Krishna Consciousness; Mormons; Arkiv; trossamfund; Sverige; kyrkliga arkiv; Hare Krishna-rörelsen; mormoner;

  Sammanfattning : The archives of religious communities is a sparingly treated subject and christian community archives constitute the majority of the archives studied. The main purpose of this thesis is to investigate the relevance of James M. LÄS MER

 5. 5. Gifta barn - En studie av det förstärkta skyddet mot barn- och tvångsäktenskap i relation till barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofie Lundgren; [2017]
  Nyckelord :barnets bästa; tvångsäktenskap; barnäktenskap; äktenskap; familjerätt; internationell privaträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2010 beslutade regeringen att lagstiftningen avseende barn- och tvångsäktenskap krävde översyn och skärpning. Beslutet fattades mot bakgrund av uppgifter som Ungdomsstyrelsen lade fram 2009. LÄS MER