Sökning: "trust based governance"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden trust based governance.

 1. 1. Tillitsbaserad styrning och ledning i praktiken? : En idealtypsanalys kring upplevelser av styrning och ledning inom Västerås stads vård- och omsorgsförvaltning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martin Johansson Oberle; [2020]
  Nyckelord :Trust-based governance; NPM; governance; municipal healthcare; management policy; Tillitsbaserad styrning och ledning; NPM; styrning; kommunal hälso- och sjukvård; förvaltningspolitik;

  Sammanfattning : Sverige har haft tydliga problem med sin styrning av välfärdssektorn till följd av incitament som kan hämtas ur NPM. Detta främst i form av en mål- och resultatstyrning som centraliserat makten med återkommande rapporteringskrav. För att komma till bukt med problemen inrättades åtgärder för att främja en ny styrning. LÄS MER

 2. 2. Registered nurses’ perceptions of Trust-Based Public Management at work: A qualitative study

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Bibi Estev; [2020]
  Nyckelord :Trust-Based Public Management; Registered Nurses; trust; care; leadership; New Public Management.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tillitsdelegationen introducerades av regeringen i Sverige 2016 för att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) av offentligt styrda verksamheter. I decennier har svensk offentlig sjukvård använt New Public Management för att leda och kontrollera resultat. LÄS MER

 3. 3. ”Ny styrmodell litar på dig!” En studie i hur en kommun översätter och anpassar nya reformidéer.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Yvonne Glowig; Katharina Halldin; [2020]
  Nyckelord :tillit; styrning; ledning; tillitsbaserad styrning och ledning; kommuner; offentlig sektor; ledarskap; reformer;

  Sammanfattning : Den offentliga sektorn har under lång tid varit föremål för granskning och forskning, olika reformidéer har avlöst varandra gällande hur den offentliga förvaltningen på bästa vis ska styras. Gemensamt för alla reformidéer är att de alla har svar på föregående reformidéers brister eller svagheter. LÄS MER

 4. 4. Adapting together in times of climate change : the potential of adaptive governance for improving the cooperation between reindeer herders and forest owners in northern Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Freya Grüsgen; [2020]
  Nyckelord :social-ecological system; land use; reindeer husbandry; forestry; climate change; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Reindeer husbandry has long been a central element of the traditional livelihood and culture of indigenous Sami people in northern Sweden. However, it faces several challenges from competing land uses, primarily forestry. LÄS MER

 5. 5. Vem är chefen och vem är medarbetaren i tillitsbaserad styrning och ledning? : En analys av offentliga organisationers styrfilosofi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Therese Marklund; [2020]
  Nyckelord :governance model; policy; policy analysis; thrust; thrustbased leadership; tillit; tillitsbaserad styrning och ledning; styrsätt; policy; policyanalys;

  Sammanfattning : I den här dokumentanalysen har offentliga verksamheters medarbetar- och ledarpolicys analyserats i syfte att genom en kvalitativ innehållsanalys undersöka hur tillit och styrning uttrycks i policy. Utifrån syftet togs två forskningsfrågor fram: 1) Om och i så fall på vilket sätt är tillit synligt i dessa policys? 2) Vem är chefen och vem är medarbetaren i dessa dokument? För att besvara syftet analyserades 15 policys från kommuner, regioner och statliga verksamheter. LÄS MER