Sökning: "trust in relationships"

Visar resultat 1 - 5 av 778 uppsatser innehållade orden trust in relationships.

 1. 1. Perception of B2B Relationships; A Gut Feeling? : A multiple case study on the consumer's perception of relationship success, and the underlying factors influencing trust, commitment, and satisfaction

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Michaela Antonsson; Nathalie Jarekvist; Fanny Söderhielm; [2022]
  Nyckelord :B2B relationships; relationship quality; relationship success;

  Sammanfattning : Background: The success and quality of B2B relationships have been researched for decades. Relationship success carries many definitions, but prior literature lacks depth in how it is achieved. Relationship quality is often determined through three pillars: trust, commitment, and satisfaction. LÄS MER

 2. 2. Customer satisfaction and SST - How can these two factors come to be? : A quantitative research study on the impact of self service technology on customer satisfaction in the healthcare sector

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Sundin; Sai Bhalerao; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main purpose of conducting this study is to investigate the effects of factors capturingthe use of SST on attitude towards SST and customer satisfaction in the public healthcaresector. More specifically, the study examines the impact of technology readiness, needfor human interaction, perceived trust, perceived usefulness and perceived ease of use onattitude towards SST and customer satisfaction. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av vårdrelaterade infektioner : En litteraturstudie utifrån patientperspektivet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Selma Cras; Josefine Horst; [2022]
  Nyckelord :Experience; Healthcare acquired infections; Healthcare-associated infection; Literature review; Patient perspective.;

  Sammanfattning : Background: A healthcare associated infection (HCAI) is an infection which is acquired from any healthcare establishment or context. In Sweden, one HCAI costs 107 000 SEK for the Swedish healthcare, but 50 percent of those are avoidable. The two most common HCAI are surgical site infections and urinary tract infections. LÄS MER

 4. 4. Ledares och medarbetares syn på delaktighet vid ett flexibelt arbetssätt : Möjligheter och utmaningar

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Kajsa Fridell; Anna-Karin Sjögren Näs; [2022]
  Nyckelord :Participation; Remote work; Flexible working; Communication; Knowledge sharing; Leadership; TQM; Delaktighet; Distansarbete; Flexibelt arbetssätt; Kommunikation; Kunskapsdelning; Ledarskap; Offensiv kvalitetsutveckling;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld av ständig utveckling och för att vara konkurrenskraftiga behöver organisationer följa med i denna utveckling. En förutsättning för innovationer och förbättringsarbete är förmågan att göra organisationens medarbetare delaktiga i arbetet. LÄS MER

 5. 5. Att ta vara på “upward feedback” i verksamheter : En kvalitativ intervjustudie om chefers användning av feedback från medarbetare för att utveckla verksamhet och ledarskap

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Hanna Johnsson; [2022]
  Nyckelord :Upward feedback; feedback-seeking behavior; feedback culture; trust in leadership; leadership communication; workplace learning; upward feedback; feedback-sökande beteende; feedback-kultur; tillit i ledarskap; ledarskap och kommunikation; lärande i arbete;

  Sammanfattning : Forskning om feedback har länge haft ett stort fokus på traditionell feedback inom organisationer, som sker från chef till medarbetare, och det har inte funnits ett lika starkt intresse för att studera feedback från medarbetare till chef, så kallad “upward feedback”, vilket gör det relevant att öka förståelsen inom detta område. Syftet med studien var att öka förståelsen för hur chefer använder feedback från medarbetare för att leda och utveckla verksamheten och sitt eget ledarskap. LÄS MER