Sökning: "trust-based governance"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden trust-based governance.

 1. 1. “DET ÄR EN UTOPI ATT TRO ATT ALLA BARA ÄR PÅ TÅGET OCH SJUNGER JA TILL ALLTING.” En kvalitativ intervjustudie om socialchefers erfarenheter av konflikter mellan det politiska styret, verksamheten och externa aktörer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dominique Lussenburg; Jakob Ivarsson; [2023-01-02]
  Nyckelord :domänteori; förvaltning; konflikter; samverkan; tillitsbaserad styrning; domain theory; management; conflicts; cooperation; trust-based governance;

  Sammanfattning : Leading a social service organization can be a challenging task. Within social services administrations there are three levels whose widely different perspectives make communication and relationships within social services administrations difficult, as well as creating room for misunderstandings and disagreements. LÄS MER

 2. 2. “Det är en utmaning att få kommunens styrsystem anpassade till det tillitsbaserade arbetssättet.” : Utmaningar och möjligheter i tillitsbaserad styrning och ledning ur ett chefsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Anita Hansson; Helene Järlesjö; [2022]
  Nyckelord :Trust-based governance and leadership; leadership; leadership in public sector; comprehensive governance; governance in public sector; Tillitsbaserad styrning och ledning; ledarskap; ledarskap i offentlig sektor; omfattande styrning; styrning i offentlig sektor;

  Sammanfattning : Tillitsbaserad styrning och ledning har på senare tid kommit att få en framträdande roll i Svenska kommuners styrning. Idag säger de flesta chefer inom offentlig verksamhet att de leder med tillit oavsett tidigare erfarenheter eller personlig ledarstil. LÄS MER

 3. 3. Tillitsbaserad styrning vid distansarbete : En fallstudie som undersöker hur distansarbete påverkar ett förändringsarbete mot tillitsbaserad styrning inom en offentlig verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Evelina Angeria; [2022]
  Nyckelord :Trust; control; governance; trust-based governance; organisational culture; relationships; teleworking and remote work; Tillit; styrning; tillitsbaserad styrning; företagskultur; relationer och distansarbete;

  Sammanfattning : Offentlig verksamhet står inför ett pågående förändringsarbete mot att införa tillitsbaserad styrning i sina verksamheter. Tillitsbaserad styrning är en relationsbaserad styrform där informella styrmedel som socialt arbete och företagskultur används för att skapa tillit och målöverensstämmelse. LÄS MER

 4. 4. Styrförändringar i offentlig sektor : En praktisk tillämpning av tillitsbaserad styrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Malin Gummesson; Martina Slaveska; [2022]
  Nyckelord :governance changes; deviation between ambition and outcome; cause for gap; interpretation; sedimentation; intra-organizational aspects; organizational aspects; autonomy; control; paradox; management.; styrförändringar; avvikelse mellan ambition och utfall; orsak till gap; tolkning; sedimentation; intraorganisatoriska faktorer; organisatoriska karaktärsdrag; autonomi; styrning; paradox; ekonomistyrning; tillitsbaserad styrning;

  Sammanfattning : Introduction: The abundance of reforms that have characterized governance in the public sectorin recent decades has shown a discrepancy between the reforms ambition and outcome, as the results of the reform implementation rarely reach expectations. In 2016, the government appointed a delegation with the aim of developing a new way of working that was based ontrust to deal with the problems that were perceived to exist in the public sector, the working method that was developed is called trust-based governance (TBS). LÄS MER

 5. 5. Pandemins prövningar på offentlig sektor : En kvalitativ studie om ledarskap på distans och tillit inom den offentliga sektorn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Katarina Rughaven; Mathilda Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :Distance leadership; trust-based governance; public sector; relationship building; trust; communication; Covid-19 pandemic.; Distansledarskap; tillitsbaserad styrning; offentlig sektor; relationsskapande; tillit; kommunikation; Covid-19 pandemin.;

  Sammanfattning : Att leda på distans har aktualiserats inom flera delar av den offentliga sektorn till följd av Covid-19 pandemin och dess tillhörande restriktioner. Tillitsbaserad styrning har varit en omdiskuterad styrform som från politiska beslutsfattare har försökt implementeras i offentlig sektor. LÄS MER