Sökning: "tryckeri"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet tryckeri.

 1. 1. Materialitet och grafisk form i de svenska utgåvorna av the Vicar of Wakefield. En bibliografisk formanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Kristina Hedh Gallant; [2019]
  Nyckelord :Bokhistoria; bibliografi; formanalys; typografi; grafisk formgivning; bokformgivning; bokens materialitet; skönlitterär utformning; tryckeri; bokmarknad; förlag; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Genom att utföra en bibliografisk formanalys av de elva svenska utgåvorna av Oliver Goldsmiths roman The Vicar of Wakefield, publicerade mellan 1782 och 1970, har jag undersökt det grafiska uttrycket och jämfört det med den svenska typografins utveckling under samma tid. Centralt i uppsatsen är att bokens materialitet spelar roll för hur texten uppfattas, att formen i sig är medskapande i verkets mening. LÄS MER

 2. 2. Dendro Power for Industrial Print-ing Press at Wijeya Newspapers Ltd. Sri Lanka

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Piladuwa Parana Hewage Janaka Aruna Rathnakumara; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Wijeya Newspapers Limited (WNL) is one of the leading newspaper and magazine publish-ers in Sri Lanka. The company has their main factory (printing plant) located at Hokandara which is 15 km from Colombo City. Total power requirement of the factory is 3000 kVA (2.4 MW) and the Company’s annual energy demand is 3. LÄS MER

 3. 3. Omlokalisering och omvandling av citynära verksamhetsområden i Stockholmsregionen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Petter Myrehed; Fredrik Widén; [2015]
  Nyckelord :Infrastructure; Ringroad; Regional growth; Stockholm Region; Omlokalisering; omvandling; verksamhetsområden; regional utveckling; logistikförsörjning; ringled; Stockholmsregionen.;

  Sammanfattning : Stockholmsregionen växer och utvecklas i hög takt. Bostadsbristen är ett faktum när fler ochfler vill bo i en urban miljö, dessutom ställer detta högre krav på att regionenslogistikförsörjning hanteras korrekt. Mot denna bakgrund uppstår konkurrens kringmarkanvändningen i citynära verksamhetsområden. LÄS MER

 4. 4. Fordran vid överbetalning? Civilrättsliga konsekvenser av felaktiga antaganden om mervärdesskattesatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Clara Nettelbladt; [2015]
  Nyckelord :Civilrätt; Förmögenhetsrätt; Fordringsrätt; Skatterätt; Mervärdesskatt; Condictio indebiti; Obehörig vinst; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En dom från EU-domstolen meddelad 2010 och Skatteverkets efterföljande tolkning av denna dom har inneburit att mervärdesskattesatsen för framställning av tryckta produkter i vissa fall har sänkts från 25 procent till 6 procent med rättsverkan bakåt i tiden. Rättsläget har givit upphov till ett stort antal omprövningar. LÄS MER

 5. 5. Reklambyråers strategier och attityder kring ansvarstaganden i miljöfrågor och hållbar utveckling : En djupintervjuundersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Pernilla Bergvall; Jenny Ruona; [2015]
  Nyckelord :Advertising agencies; attitudes; development of ideas; environmental impact; envronmental issues; graphic material; printing company; production line; responsibility; strategies; Ansvar; hållbar utveckling; idéutveckling; klimatpåverkan; miljöfrågor; miljöpåverkan; reklambyråer; tryckeri;

  Sammanfattning : .... LÄS MER