Sökning: "trycksår norton bmi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden trycksår norton bmi.

  1. 1. Trycksår : Omvårdnadsåtgärder vid trycksårsprevention och sårläkning

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Fredrik Liss; Mikael Stenlund; [2006]
    Nyckelord :Trycksår; nutrition; aktivitet; hud; norton; behandling; hydrokolloid; Pressure ulcer; nutrition; activity; skin; norton; treatment; hydrocolloid;

    Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att ta reda på vilka mätinstrument som används för att identifiera patienter med risk att utveckla trycksår samt beskriva vilka omvårdnadsåtgärder som har betydelse för trycksårsprevention och sårläkning. De vetenskapliga artiklarna (n=16) som ingick i denna studie söktes i databasen [email protected] LÄS MER