Sökning: "trycksår operation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden trycksår operation.

 1. 1. Operationsteamets omvårdnadsåtgärder för att förebygga hypotermi : En observationsstudie med kvantitativ ansats

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madeleine Rydgren; Emma Svensson; [2019]
  Nyckelord :Hypothermia; observational study; patient safety; preventive nursing measures; quantitative; surgical team; Förebyggande omvårdnadsåtgärder; hypotermi; kvantitativ; observationsstudie; operationsteam; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Hypotermi innebär att patientens kärntemperatur är under 36 grader. Alla patienter riskerar att bli hypoterma vid kirurgiska ingrepp om inga förebyggande åtgärder utförs. Det går att förebygga hypotermi med antingen värmetillförande åtgärder eller genom att bibehålla patientens normala temperatur. LÄS MER

 2. 2. Uppkomst av trycksår i det postoperativa förloppet : En kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Frida Holmqvist; Therese Antonsson; [2018]
  Nyckelord :Care; Nursing; Postoperative; Pressure ulcer; Omvårdnad; Postoperativ; Trycksår;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: Pressure ulcer is caused by pressure on the same skin area for a certain period of time, which causes a reduced blood circulation in the affected area and causes the tissue to die. Pressure ulcer is a major strain on healthcare, society and a big suffering for the patient. It contributes with high costs, extended care and pain. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskans kunskaper om preventivt arbete mot trycksår och nervskador : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Helmersson; Amanda Mattisson; [2018]
  Nyckelord :Nerve injury; Patient positioning; Pressure ulcer; Positioning; Repositioning; Teamwork; Operating theatre nurse; Knowledge; Repositionering; Nervskada; Trycksår; Positionering; Teamwork; Operationssjuksköterska; Kunskaper;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige rapporteras det årligen om patienter som drabbats av postoperativa trycksår och nervskador, till följd av felaktig positionering och/eller utesluten repositionering. Dessa komplikationer orsakar patienten onödigt lidande och förlängda vårdtider samt orsakar höga kostnader för sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Trycksårsprevention i den perioperativa omvårdnaden : en observationsstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Karlsson; [2016]
  Nyckelord :pressure ulcer prevention; perioperative nursing; surgical team; patientsafety; observational study; trycksårsprevention; perioperativ omvårdnad; operationsteam; patientsäkerhet; observationsstudie;

  Sammanfattning : Introduktion: Trycksår är en vårdskada som kan uppstå i samband med kirurgiska ingrepp. Det medför ett stort lidande för patienten men även en kostnad för samhället. Alla patienter som opereras har en ökad risk att utveckla trycksår på grund av unika riskfaktorer som en operation medför. LÄS MER

 5. 5. Effekten av att använda tryckavlastande hjälpmedel intraoperativt på uppkomsten av trycksår : En experimentell studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ulrika Wendel; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svenska studier visar att utförandet av trycksårsprevention har låg prioritet bland sjuksköterskor samt att sjuksköterskor även har undermåliga kunskaper om uppkomst och riskfaktorer för trycksår. Uppkomna trycksår orsakar stort lidande för patienten och höga kostnader för samhället. LÄS MER